Są różne dzieci... Dzieci ser­ca, dzieci krwi, dzieci obo­wiązku. Naj­szczęśliw­sze są dzieci serca.


są różne-dzieci-dzieci ser­ca-dzieci-krwi-dzieci-obo­wiązku-naj­szczęśliw­sze są dzieci-serca
gabriela zapolska (maria gabriela Śnieżko-błocka)są różnedziecidzieci ser­cadziecikrwiobo­wiązkunaj­szczęśliw­sze są dziecisercasą różne dziecidzieci dzieci ser­cadzieci krwidzieci obo­wiązkunaj­szczęśliw­sze są dzieci sercasą różne dzieci dzieci ser­ca

Są różne dzieci ... Dzieci serca, dzieci krwi, dzieci obowiązku. Najszczęśliwsze są dzieci serca.Pa­tolo­giczne Dzieci No­wej Ery Mo­cy nie uz­na, burzy sys­te­my władzy. Dziec­ko In­dy­go. Pierścienie oczne u Dzieci Kryształowych. Niema więź myśli.Czasami mi się wydaje, że praca dzieci w szkole dzisiejszej jest tak nadmierna, że lepiej dzieci potopić, niż uczyć w tych szkołach.Czasami wydaje mi się, że praca dzieci w szkole dzisiejszej jest tak nadmierna, że lepiej dzieci potopić, niż uczyć w tych szkołach.Rodzi­ce ha­rują - dzieci ba­lują . Rodzi­ce narze­kają - dzieciaki ćpają. Rodzi­ce tłumaczą - dzieciaki płaczą . Rodzi­ce modlą się o cud - dzieci ko­nają u ich stup. A mo­rał z tej baj­ki ta­ki, że dziecię jest naj­ważniej­sze na świecie, nie bo­gac­twa chłam.