Są spra­wy na tym świecie, na które nie ma­my wpływu. Cza­sem ob­wi­niamy za nie siebie z nadzieją, że w ten sposób uda nam się je zrozumieć.


są spra­wy-na tym-świecie-na które-nie ­my-wpływu-cza­sem ob­wi­niamy-za nie siebie-z nadzieją-że w ten-sposób-uda-nam ę
jack bauersą spra­wyna tymświeciena którenie ma­mywpływucza­sem ob­wi­niamyza nie siebiez nadziejąże w tensposóbudanam sięje zrozumiećsą spra­wy na tymna tym świeciena które nie ma­mynie ma­my wpływucza­sem ob­wi­niamy za nie siebieza nie siebie z nadziejąże w ten sposóbsposób udauda nam sięnam się je zrozumiećsą spra­wy na tym świeciena które nie ma­my wpływucza­sem ob­wi­niamy za nie siebie z nadziejąże w ten sposób udasposób uda nam sięuda nam się je zrozumiećże w ten sposób uda nam sięsposób uda nam się je zrozumiećże w ten sposób uda nam się je zrozumieć

Nadzieja to os­tatnie co nam pozostanie, lecz z cza­sem na­wet to nam nie wystarczy... -PróbujPatrzećKolorowo
nadzieja-to os­tatnie-co nam-pozostanie-lecz-z cza­sem-na­wet-to nam-nie wystarczy
Nie przej­muj się spra­wami, na które nie masz wpływu i nie wpływaj na te, który­mi nie mu­sisz się przejmować. -aforystokrata
nie-przej­muj ę-spra­wami-na które-nie masz-wpływu-i nie wpływaj-na te-który­mi-nie mu­sisz ę-przejmować