Są trzy: wiara, nadzieja i miłość. Ale naj­większa z nich jest miłość.


są trzy-wiara-nadzieja-i miłość-ale-naj­większa-z nich-jest miłość
św. paweł z tarsusą trzywiaranadziejai miłośćalenaj­większaz nichjest miłośćnadzieja i miłośćale naj­większanaj­większa z nichz nich jest miłośćale naj­większa z nichnaj­większa z nich jest miłośćale naj­większa z nich jest miłość

Miłość nigdy nie ustaje. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś największa jest miłość.Teraz więc pozostają wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość.Wielką cnotą jest wiara i wielką cnotą jest miłość. Ale nadzieja to jakby największa z nich. Do ostatka człowiekowi towarzyszy i podźwignie go i wyprowadzi. Nadzieją weselący się idziemy.Miłość jest naj­większą słodyczą i naj­większą go­ryczą na Ziemi.By­wają wiel­kie zbrod­nie na świecie, ale chy­ba naj­większą jest za­bić miłość.Naj­większa miłość jest w kobiecie.