Są tyl­ko dwa spo­soby, aby zroz­mu­mieć ko­biety. Szko­da tyl­ko, że żaden nie działa.


są tyl­ko-dwa-spo­soby-aby zroz­mu­mieć-ko­biety-szko­da tyl­ko-że żaden-nie działa
tkaczu32są tyl­kodwaspo­sobyaby zroz­mu­miećko­bietyszko­da tyl­koże żadennie działasą tyl­ko dwadwa spo­sobyaby zroz­mu­mieć ko­bietyże żaden nie działasą tyl­ko dwa spo­soby

Naj­ważniej­sze i nap­rawdę święte są tyl­ko ludzkie szczęście i wol­ność, na­tomiast re­ligie, pra­wa społeczne i de­mok­racja to tyl­ko spo­soby na osiągnięcie i ochronę te­go szczęścia.Cy­wili­zac­ja na wszel­kie możli­we spo­soby kształtu­je oso­bowości. Po to tyl­ko, by je po­tem wszel­ki­mi możli­wymi spo­soba­mi zwal­czać i pognębić.Wszys­tkie ko­biety po­win­ny mieć mężów, ale żaden mężczyz­na nie po­winien mieć żony.Są dwa spo­soby od­nosze­nia suk­cesów w życiu: al­bo dzięki włas­nej pra­cowi­tości, al­bo przez głupotę innych.Jeżeli tyl­ko poz­wo­limy urzędni­kom da­wać dziec­ku mle­ko do szkoły, to jut­ro będą da­wać bułki z szynką, a po­jut­rze da­wać sa­mocho­dy do użyt­ku służbo­wego. Żaden urzędnik nie może mieć pra­wa in­ge­ren­cji w ry­nek, bo jeżeli tyl­ko raz da­my mały pa­lec, to na­tychmiast rząd połknie wszystko.– Czy nap­rawdę tak bar­dzo ich żałujesz? – spy­tał Ho­mek ze współczuciem. – Nie, tyl­ko trochę – od­po­wie­działa. – Ale korzys­tam ze spo­sob­ności i płaczę te­raz nad wszys­tkim w ogóle. Mam okazję.