Są cztery gatunki ludzi: tacy którzy siedzą cicho i nic nie robią, tacy którzy mówią żeby siedzieć cicho i nic nie robią, tacy którzy coś robią i tacy którzy wiele mówią o robieniu.


są-cztery-gatunki-ludzi-tacy-którzy-siedzą-cicho-i-nic-nie-robią-tacy-którzy-mówią-żeby-siedzieć-cicho-i-nic-nie-robią-tacy-którzy-coś
anonimczterygatunkiludzitacyktórzysiedzącichonicnierobiąmówiążebysiedziećcośrobiąwielerobieniusą czterycztery gatunkigatunki ludzitacy którzyktórzy siedząsiedzą cichocicho ii nicnic nienie robiątacy którzyktórzy mówiąmówią żebyżeby siedziećsiedzieć cichocicho ii nicnic nienie robiątacy którzyktórzy coścoś robiąrobią ii tacytacy którzyktórzy wielewiele mówiąmówią oo robieniusą cztery gatunkicztery gatunki ludzitacy którzy siedząktórzy siedzą cichosiedzą cicho icicho i nici nic nienic nie robiątacy którzy mówiąktórzy mówią żebymówią żeby siedziećżeby siedzieć cichosiedzieć cicho icicho i nici nic nienic nie robiątacy którzy cośktórzy coś robiącoś robią irobią i tacyi tacy którzytacy którzy wielektórzy wiele mówiąwiele mówią omówią o robieniu

Bywają tacy, którzy wiedzą, że kłamią, a jednak nie cofają się przed tym. Bywają tacy, którzy kłamią, lecz o tym nie wiedzą. Ale nie brak też niespodzianek: bywają i tacy, którzy myślą, że kłamią, podczas gdy mówią prawdę.Są dwa rodzaje ludzi - tacy, którym wszystko trzeba tłumaczyć i tacy, którzy i tak wszystko rozumieją.Przegrani dzielą się na dwie grupy: tych, którzy myślą i nic nie robią, i tych, którzy coś stale robią, ale nie myślą.Wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, mają dwie twarze. Jedną widać na zewnątrz, drugą mamy w sobie. Są jednak tacy, którzy mają tylko urodę zewnętrzną. Są i tacy, którzy mają piękne tylko wnętrze. Wewnętrzna twarz opiera się działaniu czasu, zewnętrzna nie. Każdy niech wybiera to, co bardziej mu odpowiada.Są dwa gatunki ludzi: ci którzy dzielą ludzi na dwa gatunki i ci, którzy tego nie robią.Są ludzie, których zdemoralizować może nawet literatura dziecięca, którzy z rozkoszą odszukują pikantne powiedzonka w psałterzu i przypowieściach Salomonowych, ale są też tacy, którzy im głębiej poznają życiowe błoto, tym stają się czystsi.