Są dni, kiedy wszystko jest raną: zerwany kwiat przedstawia sobą tylko ulotny i kruchy rozkwit poprzedzający agonię.


są-dni-kiedy-wszystko-jest-raną-zerwany-kwiat-przedstawia-sobą-tylko-ulotny-i-kruchy-rozkwit-poprzedzający-agonię
anne philipednikiedywszystkojestranązerwanykwiatprzedstawiasobątylkoulotnykruchyrozkwitpoprzedzającyagonięsą dnikiedy wszystkowszystko jestjest ranązerwany kwiatkwiat przedstawiaprzedstawia sobąsobą tylkotylko ulotnyulotny ii kruchykruchy rozkwitrozkwit poprzedzającypoprzedzający agoniękiedy wszystko jestwszystko jest ranązerwany kwiat przedstawiakwiat przedstawia sobąprzedstawia sobą tylkosobą tylko ulotnytylko ulotny iulotny i kruchyi kruchy rozkwitkruchy rozkwit poprzedzającyrozkwit poprzedzający agoniękiedy wszystko jest ranązerwany kwiat przedstawia sobąkwiat przedstawia sobą tylkoprzedstawia sobą tylko ulotnysobą tylko ulotny itylko ulotny i kruchyulotny i kruchy rozkwiti kruchy rozkwit poprzedzającykruchy rozkwit poprzedzający agonięzerwany kwiat przedstawia sobą tylkokwiat przedstawia sobą tylko ulotnyprzedstawia sobą tylko ulotny isobą tylko ulotny i kruchytylko ulotny i kruchy rozkwitulotny i kruchy rozkwit poprzedzającyi kruchy rozkwit poprzedzający agonię

Miłość przedstawia sobą zawsze coś idealnego, a małżeństwo coś realnego, i nigdy bezkarnie nie można pomieszać ze sobą obu tych składników.Miłość, kwiat czuły i kruchy, łaknie życzliwości i przyjaźni osób trzecich jak ogień tlenu, potrzebuje światła, tęskni do poblasku.I kiedy jest mi źle przy­pomi­nam so­bie Cię. Nasze chwi­le i dni spędzo­ne. Choć nie da­ne nam było stanąć twarzą w twarz przed sobą ja wciąż mam te roz­mo­wy sprzed kil­ku lat.Maj jest naj­tra­giczniej­szym z miesięcy. Nig­dy się nie układa. Dob­rze, że czer­wiec nad­chodzi sze­roki­mi bu­ty. Oby wyt­rzy­mać tych kil­ka dni. Dzi­siaj chciałam spa­sować. Wiem jed­nak, że muszę wyg­rać ze sobą. Jeszcze dwa dni, a życie będzie go­towe. Jeszcze dwa dni, trze­ba wal­czyć do końca.To jest tak, przyjacielu, jakbyś od rana przyjmował różne pyszne pokarmy i płyny. Kawka - to przygotowany obiekt, bułeczki z szyneczką - piękna scenografia, pyszna zupka - udana inscenizacja, mięsko - niezrównana gra aktorów, desery - zręczna praca szwenkiera, i tak cały dzień, i wszystko pięknie, tylko że ktoś potem w końcu tę kupkę musi [...]Wszystko na świecie poza miłością - i wszystko w miłości, co nie jest nią samą - jest tylko kłamstwem, krzywym zwierciadłem, w którym przegląda się nasza próżność i egoizm, i wszystko, co jest w nas śmieszne i małe.