Są dwa rodzaje ludzkiej słabości - ta, która się łamie, i ta, która tylko się zgina.


są-dwa-rodzaje-ludzkiej-słaboś-która-ę-łamie-i-która-tylko-ę-zgina
james lowelldwarodzajeludzkiejsłabościktórasięłamietylkozginasą dwadwa rodzajerodzaje ludzkiejludzkiej słabościsłabościktóra sięsię łamiektóra tylkotylko sięsię zginasą dwa rodzajedwa rodzaje ludzkiejrodzaje ludzkiej słabościludzkiej słabościktóra się łamiektóra tylko siętylko się zginasą dwa rodzaje ludzkiejdwa rodzaje ludzkiej słabościrodzaje ludzkiej słabościktóra tylko się zginasą dwa rodzaje ludzkiej słabościdwa rodzaje ludzkiej słabości

Istnieją tylko dwa rodzaje ludzi: sprawiedliwi uważający się za grzeszników i grzesznicy uważający się za sprawiedliwych.Istnieją tylko dwa rodzaje ludzi: grubi i szczupli.Każdy człowiek cha­rak­te­ryzu­je się trze­ma oso­bowościami: tą, którą ma, tą, którą oka­zuje, i tą, którą sądzi, że ma.Wszystko zło rodzi się ze słabości ludzkiej.Gdy­byś nie od­szedł, nie poz­nałabym dzi­siej­szej miłości.. Która jest więc właści­wa? Ta, za którą się tęskni? Czy ta, na którą się cze­ka? Prze­cież kochałam i kocham, nadal.Tylko ta filozofia, która ma odwagę zwątpić sama w siebie, tylko ta filozofia, która rodzi się ze swego przeciwieństwa, jest jedyną bezprzesłankową filozofią w stosunku do swego początku, zaś nowsze filozofie wszystkie bez wyjątku zaczynały od samych siebie.