Są dwa sposoby osiągnięcia : chcieć i mieć wszystko, czego się zapragnie. No i drugie: nie chcieć niczego, bo wtedy można nie mieć niczego. Pierwsza droga jest nierealna, bo nawet najpotężniejszy władca na ziemi wcześniej czy później zapragnie czegoś, co przekracza jego najpotężniejsze nawet możliwości. Jedynie druga droga nadaje się do praktykowania: nie chcieć i nie mieć. Tylko że bardzo trudno nauczyć się ograniczenia potrzeb aż do zera. Ale to jedyna osiągalna droga do szczęścia.


są-dwa-sposoby-osiągnięcia-chcieć-i-mieć-wszystko-czego-ę-zapragnie-no-i-drugie-nie-chcieć-niczego-bo-wtedy-można-nie-mieć-niczego
buddadwasposobyosiągnięciachciećmiećwszystkoczegosięzapragnienodrugienieniczegobowtedymożnaniczegopierwszadrogajestnierealnanawetnajpotężniejszywładcanaziemiwcześniejczypóźniejzapragnieczegoścoprzekraczajegonajpotężniejszemożliwościjedyniedruganadajedopraktykowaniamiećtylkożebardzotrudnonauczyćograniczeniapotrzebzeraaletojedynaosiągalnaszczęściasą dwadwa sposobysposoby osiągnięciaosiągnięciachciećchcieć ii miećmieć wszystkoczego sięsię zapragnieno ii drugienie chciećchcieć niczegobo wtedywtedy możnamożna nienie miećmieć niczegopierwsza drogadroga jestjest nierealnabo nawetnawet najpotężniejszynajpotężniejszy władcawładca nana ziemiziemi wcześniejwcześniej czyczy późniejpóźniej zapragniezapragnie czegośco przekraczaprzekracza jegojego najpotężniejszenajpotężniejsze nawetnawet możliwościjedynie drugadruga drogadroga nadajenadaje sięsię dodo praktykowanianie chciećchcieć ii nienie miećtylko żeże bardzobardzo trudnotrudno nauczyćnauczyć sięsię ograniczeniaograniczenia potrzebpotrzeb ażaż dodo zerajedyna osiągalnaosiągalna drogadroga dodo szczęściasą dwa sposobydwa sposoby osiągnięciasposoby osiągnięciachcieć ichcieć i mieći mieć wszystkoczego się zapragnieno i drugienie chcieć niczegobo wtedy możnawtedy można niemożna nie miećnie mieć niczegopierwsza droga jestdroga jest nierealnabo nawet najpotężniejszynawet najpotężniejszy władcanajpotężniejszy władca nawładca na ziemina ziemi wcześniejziemi wcześniej czywcześniej czy późniejczy później zapragniepóźniej zapragnie czegośco przekracza jegoprzekracza jego najpotężniejszejego najpotężniejsze nawetnajpotężniejsze nawet możliwościjedynie druga drogadruga droga nadajedroga nadaje sięnadaje się dosię do praktykowanianie chcieć ichcieć i niei nie miećtylko że bardzoże bardzo trudnobardzo trudno nauczyćtrudno nauczyć sięnauczyć się ograniczeniasię ograniczenia potrzebograniczenia potrzeb ażpotrzeb aż doaż do zeraale to jedynajedyna osiągalna drogaosiągalna droga dodroga do szczęścia

Nie chciej chcieć, gdy chcesz coś mieć Idź i weź, by wziąć i mieć. -Ivo Vuco-  -Writer
nie-chciej-chcieć-gdy-chcesz-coś-mieć-idź-i weź-by wziąć-i mieć-ivo-vuco- 
Kiedy nie można mieć, co się chce, warto spróbować chcieć tego, co się ma. -Kathleen A. Sutton
kiedy-nie-można-mieć-co-ę-chce-warto-spróbować-chcieć-tego-co-ę
wys­tar­czy-chcieć-by to mieć-~pa­weł-rychlica