Są dwa sposoby osiągnięcia : chcieć i mieć wszystko, czego się zapragnie. No i drugie: nie chcieć niczego, bo wtedy można nie mieć niczego. Pierwsza droga jest nierealna, bo nawet najpotężniejszy władca na ziemi wcześniej czy później zapragnie czegoś, co przekracza jego najpotężniejsze nawet możliwości. Jedynie druga droga nadaje się do praktykowania: nie chcieć i nie mieć. Tylko że bardzo trudno nauczyć się ograniczenia potrzeb aż do zera. Ale to jedyna osiągalna droga do szczęścia.


są-dwa-sposoby-osiągnięcia-chcieć-i-mieć-wszystko-czego-ę-zapragnie-no-i-drugie-nie-chcieć-niczego-bo-wtedy-można-nie-mieć-niczego
buddadwasposobyosiągnięciachciećmiećwszystkoczegosięzapragnienodrugienieniczegobowtedymożnaniczegopierwszadrogajestnierealnanawetnajpotężniejszywładcanaziemiwcześniejczypóźniejzapragnieczegoścoprzekraczajegonajpotężniejszemożliwościjedyniedruganadajedopraktykowaniamiećtylkożebardzotrudnonauczyćograniczeniapotrzebzeraaletojedynaosiągalnaszczęściasą dwadwa sposobysposoby osiągnięciaosiągnięciachciećchcieć ii miećmieć wszystkoczego sięsię zapragnieno ii drugienie chciećchcieć niczegobo wtedywtedy możnamożna nienie miećmieć niczegopierwsza drogadroga jestjest nierealnabo nawetnawet najpotężniejszynajpotężniejszy władcawładca nana ziemiziemi wcześniejwcześniej czyczy późniejpóźniej zapragniezapragnie czegośco przekraczaprzekracza jegojego najpotężniejszenajpotężniejsze nawetnawet możliwościjedynie drugadruga drogadroga nadajenadaje sięsię dodo praktykowanianie chciećchcieć ii nienie miećtylko żeże bardzobardzo trudnotrudno nauczyćnauczyć sięsię ograniczeniaograniczenia potrzebpotrzeb ażaż dodo zerajedyna osiągalnaosiągalna drogadroga dodo szczęściasą dwa sposobydwa sposoby osiągnięciasposoby osiągnięciachcieć ichcieć i mieći mieć wszystkoczego się zapragnieno i drugienie chcieć niczegobo wtedy możnawtedy można niemożna nie miećnie mieć niczegopierwsza droga jestdroga jest nierealnabo nawet najpotężniejszynawet najpotężniejszy władcanajpotężniejszy władca nawładca na ziemina ziemi wcześniejziemi wcześniej czywcześniej czy późniejczy później zapragniepóźniej zapragnie czegośco przekracza jegoprzekracza jego najpotężniejszejego najpotężniejsze nawetnajpotężniejsze nawet możliwościjedynie druga drogadruga droga nadajedroga nadaje sięnadaje się dosię do praktykowanianie chcieć ichcieć i niei nie miećtylko że bardzoże bardzo trudnobardzo trudno nauczyćtrudno nauczyć sięnauczyć się ograniczeniasię ograniczenia potrzebograniczenia potrzeb ażpotrzeb aż doaż do zeraale to jedynajedyna osiągalna drogaosiągalna droga dodroga do szczęścia

Bądź wodą moją nie z deszczu nie obok bądź krwią i bądź wodą mną bądź lecz sobą tą drogą nie szedł nikt bo nie mogą przes­tać chcieć bo mieć nie możesz możesz być jedynie i bądź tyl­ko i tyl­ko to wystarczy zrozum już kochasz Nie chciej chcieć, gdy chcesz coś mieć Idź i weź, by wziąć i mieć. -Ivo Vuco- Kiedy nie można mieć, co się chce, warto spróbować chcieć tego, co się ma.To prawda, że w demokracji lud robi jakoby to, co chce: ale wolność polityczna nie polega na tym, aby robić to, co się chce. W państwie, to znaczy w społeczności, w której są prawa, wolność może polegać jedynie na tym, aby móc czynić to, czego się powinno chcieć, a nie być zmuszonym czynić tego, czego się chcieć nie powinno.Nikomu z nas życie, zdaje się, bardzo łatwo nie idzie, ale cóż robić, trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie, w to, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść potrzeba. A czasem wszystko się pokieruje dobrze, wtedy kiedy najmniej się człowiek tego spodziewa.