Są kobiety, z którymi gdy się rozmawia, robi nam się żal ich mężów.


są-kobiety-z-którymi-gdy-ę-rozmawia-robi-nam-ę-żal-ich-mężów
janina ipohorskakobietyktórymigdysięrozmawiarobinamżalichmężówsą kobietyz którymiktórymi gdygdy sięsię rozmawiarobi namnam sięsię żalżal ichich mężówz którymi gdyktórymi gdy sięgdy się rozmawiarobi nam sięnam się żalsię żal ichżal ich mężówz którymi gdy sięktórymi gdy się rozmawiarobi nam się żalnam się żal ichsię żal ich mężówz którymi gdy się rozmawiarobi nam się żal ichnam się żal ich mężów

Są ko­biety, z który­mi gdy się roz­ma­wia, ro­bi nam się żal ich mężów.Kobiety są równie skore do strojenia kochanków w urojone przymioty, jak do ogałacania mężów z ich istotnych zalet.Brzydkie kobiety są zawsze zazdrosne o mężów. Piękne nigdy. Piękne nie mają na to czasu. Są zbyt zazdrosne o mężów innych kobiet.Charakter każdej kobiety mieści się między dwoma biegunami, którymi są miłość i zemsta.Zawsze można rozpoznać kobiety, które cieszą się pełnym zaufaniem własnych mężów - wyglądają na doskonale nieszczęśliwe.Im więcej poznaje się ludzi, tym łatwiej odkrywa się ich błędy, jednocześnie wzrastają wymagania w stosunku do tych, z którymi pragniemy utrzymać kontakt.