Są kraje, w których człowiek nie jest wart nic; są nawet takie, w których wart jest mniej niż nic.


są-kraje-w-których-człowiek-nie-jest-wart-nic-są-nawet-takie-w-których-wart-jest-mniej-ż-nic
montesquieukrajektórychczłowiekniejestwartnicnawettakiemniejniżnicsą krajew którychktórych człowiekczłowiek nienie jestjest wartwart nicsą nawetnawet takiew którychktórych wartwart jestjest mniejmniej niżniż nicw których człowiekktórych człowiek nieczłowiek nie jestnie jest wartjest wart nicsą nawet takiew których wartktórych wart jestwart jest mniejjest mniej niżmniej niż nicw których człowiek niektórych człowiek nie jestczłowiek nie jest wartnie jest wart nicw których wart jestktórych wart jest mniejwart jest mniej niżjest mniej niż nicw których człowiek nie jestktórych człowiek nie jest wartczłowiek nie jest wart nicw których wart jest mniejktórych wart jest mniej niżwart jest mniej niż nic

Każdy człowiek jest wart o połowę mniej, niż mu się sa­memu wy­daje, i wart dwa ra­zy ty­le, ile przyz­na­je mu ogół.Każdy człowiek jest wart o połowę mniej, niż się samemu wydaje i wart dwa razy tyle, ile przyznaje mu ogół.Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic.Lekarze zapisują lekarstwa, o których niewiele wiedzą, na choroby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nic nie wiedzą.Każdy człowiek jest zobowiązany przyczyniać się, ile w jego mocy, do dobra drugich, i zaiste nic nie jest wart ten, kto nikomu nie jest użyteczny.Każdy człowiek jest zobowiązany do tego, aby przyczynić się, ile w jego mocy do dobra drugich i zaiste nic nie wart ten, kto nikomu do niczego się nie przydaje.