Są ludzie, którzy noszą kapelusz po to, by się mieć czym kłaniać. Nie wiadomo jednak po co oni noszą spodnie.


są-ludzie-którzy-noszą-kapelusz-po-to-by-ę-mieć-czym-kłaniać-nie-wiadomo-jednak-po-co-oni-noszą-spodnie
janina ipohorskaludziektórzynosząkapeluszpotobysięmiećczymkłaniaćniewiadomojednakcoonispodniesą ludziektórzy nosząnoszą kapeluszkapelusz poby sięsię miećmieć czymczym kłaniaćnie wiadomowiadomo jednakjednak popo coco onioni nosząnoszą spodniektórzy noszą kapelusznoszą kapelusz poby się miećsię mieć czymmieć czym kłaniaćnie wiadomo jednakwiadomo jednak pojednak po copo co onico oni nosząoni noszą spodniektórzy noszą kapelusz poby się mieć czymsię mieć czym kłaniaćnie wiadomo jednak powiadomo jednak po cojednak po co onipo co oni nosząco oni noszą spodnieby się mieć czym kłaniaćnie wiadomo jednak po cowiadomo jednak po co onijednak po co oni nosząpo co oni noszą spodnie

Są ludzie, którzy noszą ka­pelusz po to, by się mieć czym kłaniać. Nie wiado­mo jed­nak po co oni noszą spodnie.Istnieją mężczyźni, którzy noszą brodę, aby ich nigdy nie poznała żona.Ci naj­chętniej pod­noszą pop­rzeczkę, którzy nie muszą przez nią skakać.Cza­sem na­wet naj­silniej­si po­noszą klęskę, Ważne by mieć od­wagę i spróbo­wać zacząć od nowa.Mężczyźni, którzy zgniatają w dłoni kieliszki, pożerając wzro­kiem młode ko­biety, od­noszą głębsze ra­ny niż tyl­ko ska­lecze­nia palców.