Są mężczyźni, których żony naprawdę nie wiedzą, czego chcą. Innych żony, niestety, wiedzą.


są-mężczyź-których-żony-naprawdę-nie-wiedzą-czego-chcą-innych-żony-niestety-wiedzą
edgar fauremężczyźniktórychżonynaprawdęniewiedzączegochcąinnychżonyniestetywiedząsą mężczyźniktórych żonyżony naprawdęnaprawdę nienie wiedzączego chcąinnych żonyktórych żony naprawdężony naprawdę nienaprawdę nie wiedząktórych żony naprawdę nieżony naprawdę nie wiedząktórych żony naprawdę nie wiedzą

Są mężczyźni, których żony nap­rawdę nie wiedzą, cze­go chcą. In­nych żony, nies­te­ty, wiedzą.Żony nigdy nie wiedzą, co ich mężom podoba się w innych kobietach.Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic.Lekarze zapisują lekarstwa, o których niewiele wiedzą, na choroby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nic nie wiedzą.Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcąNajważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, co chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą.