Są nieszczęścia i smutki tak bezbrzeżne, że aby je zrozumieć, trzeba samemu stanąć nad przepaścią i widzieć, jak co dnia, co godzina giną w jej czarnej otchłani podniosłe umysły i serca.


są-nieszczęścia-i-smutki-tak-bezbrzeżne-że-aby-zrozumieć-trzeba-samemu-stanąć-nad-przepaśą-i-widzieć-jak-co-dnia-co-godzina-giną-w-jej
melania parczewskanieszczęściasmutkitakbezbrzeżneżeabyzrozumiećtrzebasamemustanąćnadprzepaściąwidziećjakcodniagodzinaginąjejczarnejotchłanipodniosłeumysłysercasą nieszczęścianieszczęścia ii smutkismutki taktak bezbrzeżneże abyaby jeje zrozumiećtrzeba samemusamemu stanąćstanąć nadnad przepaściąprzepaścią ii widziećjak coco dniaco godzinagodzina ginąginą ww jejjej czarnejczarnej otchłaniotchłani podniosłepodniosłe umysłyumysły ii sercasą nieszczęścia inieszczęścia i smutkii smutki taksmutki tak bezbrzeżneże aby jeaby je zrozumiećtrzeba samemu stanąćsamemu stanąć nadstanąć nad przepaściąnad przepaścią iprzepaścią i widziećjak co dniaco godzina ginągodzina giną wginą w jejw jej czarnejjej czarnej otchłaniczarnej otchłani podniosłeotchłani podniosłe umysłypodniosłe umysły iumysły i serca

Miłość to zielony most nad niebieską przepaścią. A co to jest życie? Życie to jest niebieski most nad zieloną przepaścią.Aby być szczęśliwym z mężczyzną, trzeba go bardzo dobrze zrozumieć i trochę kochać. Aby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bardzo kochać i w ogóle nie próbować zrozumieć.Trzeba być podobnym, aby się zrozumieć i innym, aby się pokochać. Trzeba być silnym aby wybaczyć.bezbrzeżne wszys­tko bezbrzeżne ja ty oh, nau­czy­my się jeszcze ra­tować miłości którą nie byliśmy mo­je myśli jak­by wściek­le muchy nad pad­liną krążą w koło i nie giną, tak Cię lubią! Aby znaleźć miłość, nie pukaj do każdych drzwi. Gdy przyjdzie Twoja godzina sama wejdzie do twojego domu, życia, serca.