Są obrazy, które się porzuca, aby jeszcze do nich wrócić a one dojrzewają same z siebie.


są-obrazy-które-ę-porzuca-aby-jeszcze-do-nich-wróć-a-one-dojrzewają-same-z-siebie
pablo picassoobrazyktóresięporzucaabyjeszczedonichwrócićonedojrzewająsamesiebiesą obrazyktóre sięsię porzucaaby jeszczejeszcze dodo nichnich wrócićone dojrzewajądojrzewają samesame zz siebiektóre się porzucaaby jeszcze dojeszcze do nichdo nich wrócićwrócić a onea one dojrzewająone dojrzewają samedojrzewają same zsame z siebieaby jeszcze do nichjeszcze do nich wrócićnich wrócić a onewrócić a one dojrzewająa one dojrzewają sameone dojrzewają same zdojrzewają same z siebieaby jeszcze do nich wrócićdo nich wrócić a onenich wrócić a one dojrzewająwrócić a one dojrzewają samea one dojrzewają same zone dojrzewają same z siebie

Są dziew­czy­ny, które zaw­sze i mi­mo wszys­tko chcą wrócić. Ja do nich nie należę.Ich wzrok ogląda jakieś obrazy - i to jest właśnie sen: mają obrazy, ale nie mają siebie. Miliony ludzi, którzy śpią w każdej chwili czasu.Aby znać człowieka, wystarczy poznać samego siebie; aby poznać ludzi, trzeba żyć pośród nich.Aby znać człowieka, wys­tar­czy poz­nać sa­mego siebie; aby poz­nać ludzi, trze­ba żyć pośród nich.Ludzie się starzeją, ale to nie znaczy, że dojrzewają.Jas­no­widzę daj­cie światło i mo­je oczy ze środ­ka nocy błękit­ne ozo­nem po burzy rzu­cające urok poranka Chcę wrócić do siebie bez bluźnier­stwa na ustach rzu­cane­go w twarz niewiadomemu które się za­daje z pytaniem Jes­tem ko­bietą trudną w odbiorze ka­wałkiem świata i je­go po-ranną kawą