Są prawdy, których nie wystarczy dowieść, ale które trzeba dać uczuć; do tych należą prawdy moralne.


są-prawdy-których-nie-wystarczy-dowieść-ale-które-trzeba-dać-uczuć-do-tych-należą-prawdy-moralne
montesquieuprawdyktórychniewystarczydowieśćalektóretrzebadaćuczućdotychnależąprawdymoralnesą prawdyktórych nienie wystarczywystarczy dowieśćale którektóre trzebatrzeba daćdać uczućdo tychtych należąnależą prawdyprawdy moralnektórych nie wystarczynie wystarczy dowieśćale które trzebaktóre trzeba daćtrzeba dać uczućdo tych należątych należą prawdynależą prawdy moralnektórych nie wystarczy dowieśćale które trzeba daćktóre trzeba dać uczućdo tych należą prawdytych należą prawdy moralneale które trzeba dać uczućdo tych należą prawdy moralne

Światło prawdy spada na nas z bezlitosną szczerością, w świetle prawdy obojgu nam diabelsko nie do twarzy.Przeciwieństwem prawdy płytkiej jest fałsz, przeciwieństwem prawdy głębokiej może być inna głęboka prawda.W zasadzie pragniemy tylko jednego: prawdy Uwolnić się od zgiełku słów, przebić się przez schematy obrazów i dojść do prawdy.A.L.: W swoim pisarstwie dochodzisz od absurdu do prawdy. J.G.: Albo od prawdy do absurdu.Nie tylko do poznania prawdy trzeba być przygotowywanym. Do zobaczenia piękna także.Prawda wypowiadana w słowie - kosztuje. Tylko za plewy się nie płaci. Za pszeniczne ziarno prawdy - trzeba płacić.