Są radości tak zupełne, tak doskonałe, że nie powinno się żyć dłużej niż one.


są-radoś-tak-zupełne-tak-doskonałe-że-nie-powinno-ę-żyć-dłużej-ż-one
isadora duncanradościtakzupełnedoskonałeżeniepowinnosiężyćdłużejniżonesą radościradości taktak zupełnetak doskonałeże nienie powinnopowinno siężyć dłużejdłużej niżniż onesą radości takradości tak zupełneże nie powinnonie powinno siępowinno się żyćsię żyć dłużejżyć dłużej niżdłużej niż onesą radości tak zupełneże nie powinno sięnie powinno się żyćpowinno się żyć dłużejsię żyć dłużej niżżyć dłużej niż oneże nie powinno się żyćnie powinno się żyć dłużejpowinno się żyć dłużej niżsię żyć dłużej niż one

Nikt nie jest tak sta­ry, aby nie wie­rzył, że może żyć jeszcze parę lat dłużej. -Cyceron
nikt-nie jest tak-sta­ry-aby nie wie­rzył-że może-żyć-jeszcze-ę-lat-dłużej
Żyć tak by mieć dla ko­go żyć. Żyć tak by w chwi­li os­ta­tecznej mieć o kim myśleć. -Ryder
Żyć-tak-by mieć-dla-ko­go-żyć-Żyć-tak-by w chwi­li-os­­tecznej-mieć-o kim-myść
Mówi się, że miłość jest ślepa. To zupełne kłamstwo - nie ma niczego bardziej widzącego niż prawdziwa miłość. -Anthony De Mello
mówi-ę-że-miłość-jest-ślepa-to-zupełne-kłamstwo-nie-niczego-bardziej-widzącego-ż-prawdziwa-miłość