Są sytuacje, w których zło działa szybko, gwałtownie, z nagłą, miażdżącą siłą. Natomiast dobro z reguły działa wolniej, potrzebuje czasu, aby się objawić i dać świadectwo. Więc dobro często się spóźnia i - przegrywa.


są-sytuacje-w-których-zło-działa-szybko-gwałtownie-z-nagłą-miażdżącą-łą-natomiast-dobro-z-reguły-działa-wolniej-potrzebuje-czasu-aby
ryszard kapuścińskisytuacjektórychzłodziałaszybkogwałtownienagłąmiażdżącąsiłąnatomiastdobroreguływolniejpotrzebujeczasuabysięobjawićdaćświadectwowięcczęstospóźniaprzegrywasą sytuacjew którychktórych złozło działadziała szybkoz nagłąmiażdżącą siłąnatomiast dobrodobro zz regułyreguły działadziała wolniejpotrzebuje czasuaby sięsię objawićobjawić ii daćdać świadectwowięc dobrodobro częstoczęsto sięsię spóźniaspóźnia iprzegrywaw których złoktórych zło działazło działa szybkonatomiast dobro zdobro z regułyz reguły działareguły działa wolniejaby się objawićsię objawić iobjawić i daći dać świadectwowięc dobro częstodobro często sięczęsto się spóźniasię spóźnia ispóźnia i

Są sy­tuac­je, w których zło działa szyb­ko, gwałtow­nie, z nagłą, miażdżącą siłą. Na­tomiast dob­ro z re­guły działa wol­niej, pot­rze­buje cza­su, aby się ob­ja­wić i dać świadec­two. Więc dob­ro często się spóźnia i - przegrywa.Małe dobro wielkiego złego nie ozdobi ani naprawi; małe zło wielkie dobro zepsuje.Musisz popełnić zło, aby umieć czynić dobro.Mu­sisz po­pełnić zło, aby umieć czy­nić dobro.Życie nasze byłoby piękne, gdybyśmy dostrzegali to, co niweczy nasze dobro. Najbardziej zaś dobro niweczy przesąd, że może nam je dać przemoc.Ocalałeś nie po to aby żyć / masz mało czasu trzeba dać świadectwo [. . . ] Bądź wierny Idź.