Są takie chwile, kiedy potrzebuję powiedzieć komuś o moich obawach; chwile, kiedy potrzebuję kogoś, z kim mogłabym podzielić się sekretem; chwile, kiedy potrzebuję kogoś, kto razem ze mną będzie się cieszyć z moich osiągnięć. W takich chwilach taką osobą jest mój przyjaciel.


są-takie-chwile-kiedy-potrzebuję-powiedzieć-komuś-o-moich-obawach-chwile-kiedy-potrzebuję-kogoś-z-kim-mogłabym-podzielić-ę-sekretem-chwile
pam browntakiechwilekiedypotrzebujępowiedziećkomuśmoichobawachkogośkimmogłabympodzielićsięsekretemktorazemzemnąbędziecieszyćosiągnięćtakichchwilachtakąosobąjestmójprzyjacielsą takietakie chwilekiedy potrzebujępotrzebuję powiedziećpowiedzieć komuśkomuś oo moichmoich obawachkiedy potrzebujępotrzebuję kogośz kimkim mogłabymmogłabym podzielićpodzielić sięsię sekretemkiedy potrzebujępotrzebuję kogośkto razemrazem zeze mnąmną będziebędzie sięsię cieszyćcieszyć zz moichmoich osiągnięćw takichtakich chwilachchwilach takątaką osobąosobą jestjest mójmój przyjacielsą takie chwilekiedy potrzebuję powiedziećpotrzebuję powiedzieć komuśpowiedzieć komuś okomuś o moicho moich obawachkiedy potrzebuję kogośz kim mogłabymkim mogłabym podzielićmogłabym podzielić siępodzielić się sekretemkiedy potrzebuję kogośkto razem zerazem ze mnąze mną będziemną będzie siębędzie się cieszyćsię cieszyć zcieszyć z moichz moich osiągnięćw takich chwilachtakich chwilach takąchwilach taką osobątaką osobą jestosobą jest mójjest mój przyjaciel

Aby wierzyć w siebie, potrzebuję kogoś, kto we mnie uwierzy.Chciałabym za­nu­cić ci pieśń. Taką cichutką, lekką, której nikt by nie słyszał. Chciałabym ci powiedzieć jak bar­dzo kocham, kochałam. Szep­tem wy­cedzić słowa z lek­kim tchnieniem. Dać cho­ciaż chwilę ukojenia. Wiem, że pow­tarzam błędy. Nie umiem. Cichut­ko myślę. Słyszysz mnie. Co mogłabym po­wie­dzieć? No co? Już nie płacz. Wiesz, że nie istnieję. To tyl­ko mój cień. Mój cień. --- z se­rii Przez chwilę byłam szczęśli­wa. Nie wie­działam, że żyłam w bańce myd­la­nej, która nag­le pękła. Zos­tała po niej tyl­ko mok­ra pla­ma złożona z moich łez... Przez chwilę byłam szczęśliwa...Smutek potrafi zatroszczyć się sam o siebie, lecz by naprawdę się cieszyć, trzeba mieć kogoś, z kim się można podzielić radością.Wszystkie książki można podzielić na dwie grupy: książki na chwilę i na każdą chwilę.Najwięcej radości sprawia błysk szczęścia w oczach kogoś, kto czuje, że mu współczujemy, że go rozumiemy, że się interesujemy jego problemami. W takich chwilach czujemy jakąś delikatną, duchową więź między nami. Dla takich chwil warto żyć.