Są takie pytania, które padają nieoczekiwanie i zostają w pamięci bardzo długo, kto wie, może przez całe życie. Są bardzo proste i człowiek dziwi się czasem, że sam ich sobie nie zadał. Bo od takich pytań wszystko powinno się zaczynać.


są-takie-pytania-które-padają-nieoczekiwanie-i-zostają-w-pamię-bardzo-długo-kto-wie-może-przez-całe-życie-są-bardzo-proste-i-człowiek
ewa szumańskatakiepytaniaktórepadająnieoczekiwaniezostająpamięcibardzodługoktowiemożeprzezcałeżycieprosteczłowiekdziwisięczasemżesamichsobieniezadałboodtakichpytańwszystkopowinnozaczynaćsą takietakie pytaniaktóre padająpadają nieoczekiwanienieoczekiwanie ii zostajązostają ww pamięcipamięci bardzobardzo długokto wiemoże przezprzez całecałe życiesą bardzobardzo prosteproste ii człowiekczłowiek dziwidziwi sięsię czasemże samsam ichich sobiesobie nienie zadałbo odod takichtakich pytańpytań wszystkowszystko powinnopowinno sięsię zaczynaćsą takie pytaniaktóre padają nieoczekiwaniepadają nieoczekiwanie inieoczekiwanie i zostająi zostają wzostają w pamięciw pamięci bardzopamięci bardzo długomoże przez całeprzez całe życiesą bardzo prostebardzo proste iproste i człowieki człowiek dziwiczłowiek dziwi siędziwi się czasemże sam ichsam ich sobieich sobie niesobie nie zadałbo od takichod takich pytańtakich pytań wszystkopytań wszystko powinnowszystko powinno siępowinno się zaczynać

To pocieszające wiedzieć, że bardzo stare i bardzo proste sposoby nadal się sprawdzają.Nikomu z nas życie, zdaje się, bardzo łatwo nie idzie, ale cóż robić, trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie, w to, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść potrzeba. A czasem wszystko się pokieruje dobrze, wtedy kiedy najmniej się człowiek tego spodziewa.Ten, kto w cierpliwości trwa przed milczącym Bogiem - a może trzeba będzie trwać bardzo długo - modli się prawdziwie.Bardzo mały człowiek może rzucać bardzo duży cień.Długo się nie widzieliśmy. Ja­koś mnie to nie rusza. Przez to nie lu­bię Cię bar­dziej ani mniej. Jas­ne że wo­lałabym abyś był przy mnie zawsze. Ale czy to jest ta miłość?? Ta na którą cze­kałam całe życie?? Może na tym ona polega?? Może tak po­win­no być??- Wza­jem­na tęskno­ta tłumiona w sobie. Miłość chy­ba tym się objawia...Człowiek mógłby żyć sa­mot­nie przez całe życie. Ale cho­ciaż sam mógłby wy­kopać swój grób, mu­si mieć ko­goś kto go pochowa.