Są trzy rodzaje rządów: REPUBLIKAŃSKI, MONARCHICZNY i DESPOTYCZNY... rząd republikański to ten, w którym cały naród lub tylko część narodu posiada najwyższą władzę; monarchiczny, gdzie włada jeden, ale na podstawie praw starych i wiadomych; natomiast w rządzie despotycznym jeden człowiek, bez zobowiązań i bez prawideł, poddaje wszystko swojej woli i zachceniu.


są-trzy-rodzaje-rządów-republikaŃski-monarchiczny-i-despotyczny-rząd-republikański-to-ten-w-którym-cały-naród-lub-tylko-część-narodu
montesquieutrzyrodzajerządówrepublikaŃskimonarchicznydespotycznyrządrepublikańskitotenktórymcałynaródlubtylkoczęśćnaroduposiadanajwyższąwładzęmonarchicznygdziewładajedenalenapodstawieprawstarychwiadomychnatomiastrządziedespotycznymjedenczłowiekbezzobowiązańprawidełpoddajewszystkoswojejwolizachceniusą trzytrzy rodzajerodzaje rządówmonarchiczny ii despotycznydespotyczny rządrząd republikańskiw którymktórym całycały naródnaród lublub tylkotylko częśćczęść narodunarodu posiadaposiada najwyższąnajwyższą władzęgdzie władawłada jedenale nana podstawiepodstawie prawpraw starychstarych ii wiadomychnatomiast ww rządzierządzie despotycznymdespotycznym jedenjeden człowiekbez zobowiązańzobowiązań ii bezbez prawidełpoddaje wszystkowszystko swojejswojej woliwoli ii zachceniusą trzy rodzajetrzy rodzaje rządówmonarchiczny i despotycznyi despotyczny rząddespotyczny rząd republikańskirepublikański to tenw którym całyktórym cały naródcały naród lubnaród lub tylkolub tylko częśćtylko część naroduczęść narodu posiadanarodu posiada najwyższąposiada najwyższą władzęgdzie włada jedenale na podstawiena podstawie prawpodstawie praw starychpraw starych istarych i wiadomychnatomiast w rządziew rządzie despotycznymrządzie despotycznym jedendespotycznym jeden człowiekbez zobowiązań izobowiązań i bezi bez prawidełpoddaje wszystko swojejwszystko swojej woliswojej woli iwoli i zachceniu

Jesteście synami narodu, który śmiało można uważać za jeden z najzdolniejszych narodów kuli ziemskiej, ale który to naród w dotkliwym stopniu nie posiada cnoty pracowitości, czyli tego czynnika, bez którego największej wrodzonej zdolności nie da się przeistoczyć w słodki owoc żywota: w umiejętność.Istnieje tysiąc powodów do pesymizmu, ale tylko jeden do optymizmu, ale ten jeden wystarczy; Pan jest z nami.Jak wielki spokój zyskuje ten, kto nie baczy na to, co bliźni mówi, czyni lub myśli, ale na to tylko, co sam robi, by było sprawiedliwie i zbożnie. Wszystko bowiem, cokolwiek czynię sam, czy z pomocą obcą, powinno jeden tylko cel mieć na oku: pożytek i korzyść społeczną.Widzi się, że z dwóch ludzi, postępujących umiarkowanie, jeden osiąga cel, a drugi nie, a również, że poszczęściło się jednakowo dwóm innym, używającym różnych sposobów, gdyż jeden jest oględny, a drugi gwałtowny. Zależy to nie od czego innego, jak tylko od ducha czasów, którym odpowiada lub nie odpowiada ich postępowanie. Stąd pochodzi to, co powiedziałem, że dwu ludzi, różnie postępując, osiąga ten sam wynik, a z dwóch postępujących jednakowo, jeden osiąga, a drugi nie osiąga celu.Jeden tam tylko jest porządny człowiek: prokurator; ale i ten, prawdę mówiąc, świnia.