Sądzę, że na­wet nie widzieli, jak się wy­niszczam. Im bar­dziej ich pro­woko­wałam, im głośniej wzy­wałam po­mocy, tym bar­dziej na­bierałam prze­kona­nia, że otocze­nie wyk­reśliło mnie ze swe­go po­la widzenia.


sądzę-że na­wet-nie widzieli-jak ę-wy­niszczam-im bar­dziej-ich-pro­woko­wałam-im głośniej-wzy­wałam-po­mocy-tym-bar­dziej
ysabelle lacampsądzęże na­wetnie widzielijak sięwy­niszczamim bar­dziejichpro­woko­wałamim głośniejwzy­wałampo­mocytymbar­dziejna­bierałamprze­kona­niaże otocze­niewyk­reśliłomnieze swe­gopo­lawidzeniaże na­wet nie widzielijak się wy­niszczamim bar­dziej ichich pro­woko­wałamim głośniej wzy­wałamwzy­wałam po­mocytym bar­dziejbar­dziej na­bierałamna­bierałam prze­kona­niaże otocze­nie wyk­reśliłowyk­reśliło mniemnie ze swe­goze swe­go po­lapo­la widzeniaim bar­dziej ich pro­woko­wałamim głośniej wzy­wałam po­mocytym bar­dziej na­bierałambar­dziej na­bierałam prze­kona­niaże otocze­nie wyk­reśliło mniewyk­reśliło mnie ze swe­gomnie ze swe­go po­laze swe­go po­la widzenia

Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...Po­wiet­rze jest pełne szczegółów, na­wet cisza jest dźwiękiem: im bar­dziej zwra­ca się na nią uwagę, tym bar­dziej wy­daje się skom­pli­kowa­na, złożona z wib­racji, które do­tykają się i znoszą wzajemnie.Is­tnieją na tym świecie pa­sożyty i co mnie naj­bar­dziej prze­raża - na­wet w ra­zie woj­ny nuk­lear­nej : one przeżyją! Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego.Im bar­dziej Wszechświat wy­daje się zro­zumiały, tym bar­dziej spra­wia wrażenie bezcelowego.Im bar­dziej chcesz być wi­doczny, tym bar­dziej Cię nie widać.