sędzia na roz­pra­wie : - os­karżony zos­ta­je ska­zany na trzy la­ta ! czy os­karżony chciałby jeszcze coś do­dać ? - w żad­nym ra­zie, wy­soki sądzie, raczej odjąć ! 


sędzia-na roz­pra­wie-os­karżony-zos­­-ska­zany-na trzy-­- czy-os­karżony-chciałby-jeszcze-coś-do­dać-w żad­nym-ra­zie
lovely-girlsędziana roz­pra­wieos­karżonyzos­ta­jeska­zanyna trzyla­ta czychciałbyjeszczecośdo­daćw żad­nymra­ziewy­sokisądzieraczejodjąć sędzia na roz­pra­wiena roz­pra­wieos­karżonyos­karżony zos­ta­jezos­ta­je ska­zanyska­zany na trzyna trzy la­ta czy os­karżonyos­karżony chciałbychciałby jeszczejeszcze coścoś do­daćdo­daćw żad­nymw żad­nym ra­ziewy­soki sądzieraczej odjąćsędzia na roz­pra­wieos­karżony zos­ta­jeos­karżony zos­ta­je ska­zanyzos­ta­je ska­zany na trzyska­zany na trzy la­ta czy os­karżony chciałbyos­karżony chciałby jeszczechciałby jeszcze cośjeszcze coś do­daćcoś do­daćw żad­nym ra­zie

-Pa­nie sędzio, skąd pan wie­dział, że os­karżony jest winny?- -Strzelałem.-  -karaczan19
pa­nie-sędzio-skąd-pan-wie­dział-że os­karżony-jest winny-strzelałem-