Sęp ci wyjada nie serce – lecz mózgi.


sęp-wyjada-nie-serce-lecz-mózgi
juliusz słowackisępwyjadanieserceleczmózgisęp cici wyjadawyjada nienie serceserce –– leczlecz mózgisęp ci wyjadaci wyjada niewyjada nie sercenie serce –serce – lecz– lecz mózgisęp ci wyjada nieci wyjada nie sercewyjada nie serce –nie serce – leczserce – lecz mózgisęp ci wyjada nie serceci wyjada nie serce –wyjada nie serce – lecznie serce – lecz mózgi

Jeśli ludzie nie po­ruszają nieus­tająco us­ta­mi, zaczy­nają pra­cować im mózgi.Problemem naszego wieku nie jest bomba atomowa, lecz ludzkie serce.Lecz serce wzdycha do jakiegoś nieba i pragnie kochać, nie tych, co nam każą.Nie patrz na ten głupi wyraz twarzy, lecz na serce, które miłością Cię darzy.Serce człowieka obmyśla drogę, lecz Pan utwierdza kroki.zacza­rowa­ny świat ten z naszej młodości lat bez komputerów i in­nych bajerów były teat­ry lalek opo­wiada­nie bajek światy kreowane w dziecięcej fantazji wys­tar­czyło zam­knąć oczy a dziś sza­rość taka gry komputerowe bru­tal­ność zabijaka lecz mózgi naszych dzieci ref­leks w strzelaniu tyl­ko rozwijają fan­tazję za nic mając smut­ne będzie ob­licze świata gdy fan­tazję zamienią na gier kom­pu­tero­wych panteon *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki