Słabi duchem ka­mienie z ser­ca wiążą na szyi.


słabi-duchem-ka­mienie-z ser­ca-wiążą-na szyi
tadeusz szyfersłabiduchemka­mieniez ser­cawiążąna szyisłabi duchemduchem ka­mienieka­mienie z ser­caz ser­ca wiążąwiążą na szyisłabi duchem ka­mienieduchem ka­mienie z ser­caka­mienie z ser­ca wiążąz ser­ca wiążą na szyisłabi duchem ka­mienie z ser­caduchem ka­mienie z ser­ca wiążąka­mienie z ser­ca wiążą na szyisłabi duchem ka­mienie z ser­ca wiążąduchem ka­mienie z ser­ca wiążą na szyi

Toczyło ser­ce wal­ke z rozumem Skut­ki tej wal­ki odoczułam ciałem i duchem...wskoczyła do wody z wdziękiem łabędzia i ser­cem cięzkim przy­wiąza­nym do żeber opadła na dno z różańcem w dłoni zaczer­pnęła haust śmier­cionośnej wody Su­mienie, być może, uk­ształto­wało mo­ral­ność. Nig­dy jed­nak dotąd nie było wy­pad­ku, aby mo­ral­ność stworzyła su­mienie doskonałe.Często za­tem, gdzie umysł jest naj­większy, tam ser­ce, zmysły, wiel­ko­duszność, miłość, wy­rozu­mienie, życzli­wość i cała reszta led­wie mają czym oddychać.To sa­mot­ność spra­wia, że jes­teśmy słabi.Pesymizm to tylko nazwa, którą ludzie słabi określają mądrość.