Słabi tylko giną w objęciach przeciwności, silni się karmią u jej piersi.


słabi-tylko-giną-w-objęciach-przeciwnoś-silni-ę-karmią-u-jej-piersi
józef ignacy kraszewskisłabitylkoginąobjęciachprzeciwnościsilnisiękarmiąjejpiersisłabi tylkotylko ginąginą ww objęciachobjęciach przeciwnościsilni sięsię karmiąkarmią uu jejjej piersisłabi tylko ginątylko giną wginą w objęciachw objęciach przeciwnościsilni się karmiąsię karmią ukarmią u jeju jej piersisłabi tylko giną wtylko giną w objęciachginą w objęciach przeciwnościsilni się karmią usię karmią u jejkarmią u jej piersisłabi tylko giną w objęciachtylko giną w objęciach przeciwnościsilni się karmią u jejsię karmią u jej piersi

Słabi tylko giną w objęciach przeciwności - silni karmią się w jej piersi.Silni widzą w Bogu dowód swojej mocy, słabi tarczę przed swoją słabością.Czy wszys­cy za­kocha­ni czują się bez­silni i jed­nocześnie od­ważni w obec­ności ukocha­nej oso­by? Bez­silni, bo zaw­sze od­czu­wają uk­rytą pot­rzebę służenia jej jak pies. Od­ważni, po­nieważ wiedzą, że rzu­cili­by się na smo­ka z kie­szon­ko­wym nożem, gdy­by zaszła ta­ka potrzeba Słabi widzą przeszkody. Silni widzą jedynie cel. A Ci najlepsi widzą przeszkody i dążą do celu.Większość ludzi, to zwierzęta stad­ne, gro­madzą się w gru­py, bo sa­mi są słabi, bez­silni. Jeśli w roz­mo­wie z kimś boisz się włas­ne­go zda­nia, wy­powiadasz je tyl­ko wte­dy, kiedy czu­jesz i widzisz wspar­cie in­nych osób, to gar­dzę tobą. Bo gdy nag­le znaj­dziesz się w sy­tuac­ji, kiedy będziesz sam, to jes­teś zerem.Po­tokiem Twych słów płynę Wraz z prądem pochłonięta Ich wil­gotnym dotykiem Pogłaskana Tak nag­le przez każde z osobna Wyb­ra­na spośród tłumu W ich objęciach tonę I w Twym szep­cie kojącym Ser­ce dla Ciebie bijące Tonące w Two­jej piersi Szem­rzącej mną w Tobie O miłości ob­la­na cudem Rozpływaj się w naszych ciałach Złączo­nych przys­pie­szo­nym oddechem Z na­giej pier­si ula­tuje westchnienie Wspólne­go jęku Po­wol­ny szum ciał ogar­nia zmysły I gu­bi się jaźń w dwóch słowach