Słabość ludzi wydaje nam ich dusze, czyni ich potrzebującymi. Bez przywar byliby zamknięci w sobie i nie potrzebujący niczego. Dopiero ich wady nadają im smak i czynią pociągającymi.


słabość-ludzi-wydaje-nam-ich-dusze-czyni-ich-potrzebującymi-bez-przywar-byliby-zamknię-w-sobie-i-nie-potrzebujący-niczego-dopiero-ich-wady
bruno schulzsłabośćludziwydajenamichduszeczynipotrzebującymibezprzywarbylibyzamknięcisobieniepotrzebującyniczegodopierowadynadająimsmakczyniąpociągającymisłabość ludziludzi wydajewydaje namnam ichich duszeczyni ichich potrzebującymibez przywarprzywar bylibybyliby zamknięcizamknięci ww sobiesobie ii nienie potrzebującypotrzebujący niczegodopiero ichich wadywady nadająnadają imim smaksmak ii czyniączynią pociągającymisłabość ludzi wydajeludzi wydaje namwydaje nam ichnam ich duszeczyni ich potrzebującymibez przywar bylibyprzywar byliby zamknięcibyliby zamknięci wzamknięci w sobiew sobie isobie i niei nie potrzebującynie potrzebujący niczegodopiero ich wadyich wady nadająwady nadają imnadają im smakim smak ismak i czyniąi czynią pociągającymi

Aby ludzi rozłączyć należy ich sobie narzucać, żeby ich połączyć, należy ich rozdzielić.Gdy widziałem przy­jaciół na ko­kainie, ich oczy nie prze­mawiały do mnie, ich oczy od­bi­jały ich dusze.W pamiętnikach nie odkryjemy niczego złego o ich autorach: chyba tylko ich złą pamięć.Dobrze mieć autostrady, ale smak nadają życiu dopiero ścieżki, którymi można sobie od nich odbiegać.Najbardziej ranimy Zawsze ludzi, naruszając ich obrzędy i obyczaje. Usiłując ich pognębić, wystawiacie nieraz świadectwo szacunku, jaki dla nich żywicie; urażając ich zwyczaje, zawsze dajecie wyraz pogardzie.Okazało się, że dla inspiratorów rewolucji cały ten zamęt przemian i przewartościowań to jedyny rodziny żywioł, że niczym się ich bardziej udelektuje niż wydarzeniami na miarę całej kuli ziemskiej. Ich cel to budowa światów, etapy przejściowe. Niczego innego się nie nauczyli, niczego nie umieją.