Słońce kochamy Dziś jed­nak pot­rzeb­ny deszcz Piekiel­ny upał Cris 12.08.2015r. z szuf­la­dy- ak­tual­ny i na dziś...


słoń-kochamy-dziś-jed­nak-pot­rzeb­ny-deszcz-piekiel­ny-upał-cris-12082015r-z-szuf­­dy-ak­tual­ny-i na dziś
crissłońcekochamydziśjed­nakpot­rzeb­nydeszczpiekiel­nyupałcris12082015rszuf­la­dyak­tual­nyi na dziśsłońce kochamykochamy dziśdziś jed­nakjed­nak pot­rzeb­nypot­rzeb­ny deszczdeszcz piekiel­nypiekiel­ny upałupał crisz szuf­la­dyak­tual­ny i na dziśsłońce kochamy dziśkochamy dziś jed­nakdziś jed­nak pot­rzeb­nyjed­nak pot­rzeb­ny deszczpot­rzeb­ny deszcz piekiel­nydeszcz piekiel­ny upałpiekiel­ny upał crissłońce kochamy dziś jed­nakkochamy dziś jed­nak pot­rzeb­nydziś jed­nak pot­rzeb­ny deszczjed­nak pot­rzeb­ny deszcz piekiel­nypot­rzeb­ny deszcz piekiel­ny upałdeszcz piekiel­ny upał crissłońce kochamy dziś jed­nak pot­rzeb­nykochamy dziś jed­nak pot­rzeb­ny deszczdziś jed­nak pot­rzeb­ny deszcz piekiel­nyjed­nak pot­rzeb­ny deszcz piekiel­ny upałpot­rzeb­ny deszcz piekiel­ny upał cris

Przy tej suszy to Wo­da naj­cenniej­szy skarb (Po­le)j, pić chce(my) K.A.Sz. 09.08.2015r. in­spi­rac­ja- piekiel­ny upał...Miłość to smu­tek i szczęście Z Miłością spot­kasz się wszędzie * Miłość to uśmiech i łzy A jed­nak Miłość to Ty* Z Miłością jest jak z pogodą... Raz świeci Słońce,a raz pa­da deszcz... A jed­nak Miłość ma w sobie... Pa­rasol na gorzki dzień...Zas­po­koje­nie moich pot­rzeb na­dej­dzie dziś wieczorem.coś się jed­nak dziś na niebie zmieniło nies­te­ty ja sam nie wiem co to jest ....To nie mo­je dłonie pie­szczą Cie dziś czule Nie mo­ja bro­da ka­leczy twą skórę Nie mo­je ra­miona Cie dziś obejmują Nie mo­je us­ta ci dziś ten wier­sz recytują Mis­ternie wiosną Dziś ko­ron­ko­wa perli Przym­ro­zek skruszy Krys­ty­na Sz. 28.11.2015r.