Słow­ni­ki dob­rze wy­jaśniają tyl­ko te słowa, które człowiek już zna.


słow­­ki-dob­rze-wy­jaśniają-tyl­ko-te słowa-które-człowiek-już-zna
s » Éric-emmanuel schmitt » pan ibrahim i kwiaty koranusłow­ni­kidob­rzewy­jaśniajątyl­kote słowaktóreczłowiekjużznasłow­ni­ki dob­rzedob­rze wy­jaśniająwy­jaśniają tyl­kotyl­ko te słowaktóre człowiekczłowiek jużjuż znasłow­ni­ki dob­rze wy­jaśniajądob­rze wy­jaśniają tyl­kowy­jaśniają tyl­ko te słowaktóre człowiek jużczłowiek już znasłow­ni­ki dob­rze wy­jaśniają tyl­kodob­rze wy­jaśniają tyl­ko te słowaktóre człowiek już znasłow­ni­ki dob­rze wy­jaśniają tyl­ko te słowa

I tyl­ko cza­sami Roz­myślając nad powrotem Wte­dy gdy pat­rzę wstecz Są ta­kie mo­ce których Sam nie poj­mu­je Na­wet gdy wszys­tko minęło Ma dusza nie umiera Pow­stając z po­piołów Ubieram no­wy płaszcz Gotów na no­wy dzień Sta­je do wal­ki W mych rękach tyl­ko to pióro I słowa Które już daw­no Stra­ciły sens Które już nig­dy Nie powrócą Kil­ka dob­rych słów. Dob­re słowa są dobrem. Dob­ro - owoc serc.na dzień dob­ry, dob­ry wieczór.. ser­ce z pier­si chce wyskoczyć.. gdy Twe us­ta, Two­je oczy.. pat­rzę - one mówią wszystko.. ze­ro słów i tyl­ko gesty.. tchu brakuje.. tak Cię Kocham.. tak mnie Kochasz......I... Jes­teśmy Pra­wi i Sprawiedliwi... ...To hasło bar­dzo dob­rze brzmi. Ale dziś jak­by coś się krzywi I z tych trzech słów zos­ta­je tyl­ko ..i..Dziś tworzyłem swój świat słowami Miłość ,dob­ro ,zło, na­miętność, pasje Na­zajut­rz wpla­tałem je w czyny Po­jut­rze ni­mi żyłem Wczo­raj słowa­mi zno­wu ktoś to zniszczył Dzi­siaj i Wczo­raj to tyl­ko słowa i czyny dob­rze że człowiek wy­korzys­tu­je małą je­go część przez to by­wa - tyl­ko og­ra­niczo­nym idiotą