Słowa chy­ba bar­dziej ra­nią niż nóż wbi­ty w plecy 


słowa-chy­ba-bar­dziej-ra­ą-ż-nóż-wbi­ty-w plecy 
kayesłowachy­babar­dziejra­niąniżnóżwbi­tyw plecy słowa chy­bachy­ba bar­dziejbar­dziej ra­niąra­nią niżnóż wbi­tywbi­ty w plecy słowa chy­ba bar­dziejchy­ba bar­dziej ra­niąbar­dziej ra­nią niżra­nią niż nóżniż nóż wbi­tynóż wbi­ty w plecy słowa chy­ba bar­dziej ra­niąchy­ba bar­dziej ra­nią niżbar­dziej ra­nią niż nóżra­nią niż nóż wbi­tyniż nóż wbi­ty w plecy słowa chy­ba bar­dziej ra­nią niżchy­ba bar­dziej ra­nią niż nóżbar­dziej ra­nią niż nóż wbi­tyra­nią niż nóż wbi­ty w plecy 

Jedną ręką przy­tulał dla hecy, drugą po przy­jaciel­sku, wbi­jał nóż w plecy.Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego.W cy­wili­zowa­nym świecie człowiek po­siadł umiejętność posługi­wania się sztućca­mi, ale chy­ba nie po to, aby ''uto­pić ko­goś w łyżce wo­dy'''', mieć ko­goś na wi­del­cu'' lub ''wsadzić ko­muś nóż w plecy''? Chy­ba jed­nak wolę ob­ga­dywa­na być za ple­cami, bo słowa wy­powie­dziane w oczy bar­dziej bolą.Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...Naj­bar­dziej ra­nią słowa wy­powie­dziane z ust najbliższych.