Słowa mędrca zdają się wpierw fak­tom przeczyć, później zaś oka­zują się z ni­mi w zgodzie.


słowa-mędrca-zdają ę-wpierw-fak­tom-przeczyć-później-zaś-oka­zują ę-z ­mi-w zgodzie
lao cysłowamędrcazdają sięwpierwfak­tomprzeczyćpóźniejzaśoka­zują sięz ni­miw zgodziesłowa mędrcamędrca zdają sięzdają się wpierwwpierw fak­tomfak­tom przeczyćpóźniej zaśzaś oka­zują sięoka­zują się z ni­miz ni­mi w zgodziesłowa mędrca zdają sięmędrca zdają się wpierwzdają się wpierw fak­tomwpierw fak­tom przeczyćpóźniej zaś oka­zują sięzaś oka­zują się z ni­mioka­zują się z ni­mi w zgodziesłowa mędrca zdają się wpierwmędrca zdają się wpierw fak­tomzdają się wpierw fak­tom przeczyćpóźniej zaś oka­zują się z ni­mizaś oka­zują się z ni­mi w zgodziesłowa mędrca zdają się wpierw fak­tommędrca zdają się wpierw fak­tom przeczyćpóźniej zaś oka­zują się z ni­mi w zgodzie

Zaz­wyczaj zły nas­trój przeżywają ludzie bar­dzo am­bitni, bo oni nie znają końca, ciągle zas­ta­nawiają się co ro­bić by być jeszcze lep­szym, jed­nak prędzej czy później zdają so­bię sprawę ze swoich ludzkich og­ra­niczeń. Ich ból porówny­wal­ny jest do bólu Syzyfa.Nie poz­wa­laj­cie fak­tom znaczyć więcej niż to, cze­go istotnie dowodzą.Na kar­tce nie ma twit­te­ra, e-maila, fa­cebooka. In­ternet jest nieosiągal­ny, or­togra­fię spraw­dzasz w słow­ni­ku. To bez­pie­czniej­sze! Wcześniej często zdarzało mi się spraw­dzać w in­terne­towym słow­ni­ku znacze­nie ja­kiegoś słowa al­bo za­sady je­go pi­sow­ni. Trzy godzi­ny później oka­zywało się, że ten wy­raz pro­wadził mnie od stro­ny do stro­ny i tak lądo­wałem na e-bayu, na którym właśnie ku­powałem ko­lejną sokowirówkę.Cza­sem naj­gor­sze rzeczy, ja­kie nas spo­tykają, oka­zują się po­tem błogosławieństwem. Po pros­tu nie widzi­my te­go w da­nym mo­men­cie. Pew­ne­go dnia możesz spoj­rzeć wstecz i to od­czuć. Z dru­giej jed­nak stro­ny, pew­ne­go dnia możesz spoj­rzeć wstecz i uz­nać, że tym ra­zem two­je życie nap­rawdę się rozpieprzyło.Błogosławieni, którzy wpierw pomyślą, zanim coś zrobią i wpierw się modlą, zanim coś pomyślą: unikną wielu niedorzeczności.Praw­dzi­wym przy­jacielem jest zaw­sze nasz par­tner, bo kocha praw­dzi­wie i jest zaw­sze kiedy go pot­rze­buje­my, nie to co in­ni, którzy się oka­zują ob­cy­mi wte­dy kiedy są pot­rzeb­ni !