Słowa palą, więc pa­li się słowa. Nikt o treści po­piołów nie pyta.


słowa-palą-więc-pa­li ę-słowa-nikt o treś-po­piołów-nie pyta
jacek kaczmarskisłowapaląwięcpa­li sięsłowanikt o treścipo­piołównie pytasłowa paląwięc pa­li siępa­li się słowanikt o treści po­piołówpo­piołów nie pytawięc pa­li się słowanikt o treści po­piołów nie pyta

Słowa są proste Nie czują Nie tęsknią Nie marzą Nie drżą Na wiet­rze i pod do­tykiem twoich palców. Czym więc są słowa? Słowa są pragnieniem pytaniem niepewnością ub­raną w atrament lub szept. Między mną a tobą A nią A nim. Nieporadne. Ubogie. W pół urwane. Nig­dy nie ta­kie jak trzeba. Prze­cis­kają się przez gardło. Zawracają. Zmieniają zamiar. Dławią. Słowa są zbyt proste. Na szczęście – reszta jest milczeniem. Gdy­by nie mil­cze­nie, nig­dy byśmy się nie zrozumieli Język przyjaźni to nie słowa, lecz treści.Język przy­jaźni to nie słowa, lecz treści.Poloniusz: Cóż czytasz, mości książę? Hamlet: Słowa, słowa, słowa.Od­krył, że słowa mogą za­bijać. Mogą od­mieniać rzeczy­wis­tość, są więc zbyt niebez­pie­czne, żeby po­wie­rzać je człowieko­wi kochające­mu na­de wszys­tko właśnie słowa.