Słowa są niczym cegły, jed­no pot­ra­fi za­bić al­bo zro­bić ranę na całe życie. Używaj mądrze swo­jego języ­ka by nie ro­bić krzyw­dy in­nym na­wet nieświadomie...


słowa-są niczym-cegły-jed­no-pot­ra­fi-za­bić-al­bo-zro­bić-ranę-na całe-życie-używaj mądrze-swo­jego-języ­ka-by nie ro­bić
agnimsłowasą niczymcegłyjed­nopot­ra­fiza­bićal­bozro­bićranęna całeżycieużywaj mądrzeswo­jegojęzy­kaby nie ro­bićkrzyw­dyin­nymna­wetnieświadomiesłowa są niczymsą niczym cegłyjed­no pot­ra­fipot­ra­fi za­bićza­bić al­boal­bo zro­bićzro­bić ranęranę na całena całe życieużywaj mądrze swo­jegoswo­jego języ­kajęzy­ka by nie ro­bićby nie ro­bić krzyw­dykrzyw­dy in­nymin­nym na­wetna­wet nieświadomiesłowa są niczym cegłyjed­no pot­ra­fi za­bićpot­ra­fi za­bić al­boza­bić al­bo zro­bićal­bo zro­bić ranęzro­bić ranę na całeranę na całe życieużywaj mądrze swo­jego języ­kaswo­jego języ­ka by nie ro­bićjęzy­ka by nie ro­bić krzyw­dyby nie ro­bić krzyw­dy in­nymkrzyw­dy in­nym na­wetin­nym na­wet nieświadomie

Cza­sem żeby zro­bić porządek, trze­ba naj­pierw zro­bić bałagan.Kto się boi zro­bić błąd, ten nig­dy nie będzie ro­bić historii.Bić, bić i jeszcze raz bić. (za­pyta­ny jak trak­to­wać więźniów i zdo­bywać od nich informacje) Człowiek pat­rząc na in­nych ludzi i ich nieład­ne zacho­wania wo­bec naszej oso­by sta­je się zep­su­ty... W pew­nym mo­men­cie dochodzi to te­go, że już jest tak zep­su­ty, że na­wet krzyw­da blis­kich nie ro­bi na nim wrażenia... Jed­nak przychodzi dzień, w którym poz­na­je równie zep­sutą osobę i wte­dy oka­zuje się, że jed­nak chce zro­bić coś, żeby być lepszym...Naj­gor­sze jest, kiedy wiesz, że możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko, a ona ma prob­lem, by zro­bić dla ciebie cokolwiek..Je­den ze zna­jomych Ka­rola Szy­manow­skiego zwrócił się do niego z pytaniem: - Mis­trzu, nie wy­daje się pa­nu, że to bar­dzo nud­ne tak całe życie nic nie ro­bić, tyl­ko komponować? - Tak, to do­syć nud­ne - zgodził się kom­po­zytor - ale jeszcze nud­niej całe życie nic nie ro­bić, tyl­ko słuchać te­go, co ja skomponuję.