Słowa są niczym cegły, jed­no pot­ra­fi za­bić al­bo zro­bić ranę na całe życie. Używaj mądrze swo­jego języ­ka by nie ro­bić krzyw­dy in­nym na­wet nieświadomie...


słowa-są niczym-cegły-jed­no-pot­ra­fi-za­bić-al­bo-zro­bić-ranę-na całe-życie-używaj mądrze-swo­jego-języ­ka-by nie ro­bić
agnimsłowasą niczymcegłyjed­nopot­ra­fiza­bićal­bozro­bićranęna całeżycieużywaj mądrzeswo­jegojęzy­kaby nie ro­bićkrzyw­dyin­nymna­wetnieświadomiesłowa są niczymsą niczym cegłyjed­no pot­ra­fipot­ra­fi za­bićza­bić al­boal­bo zro­bićzro­bić ranęranę na całena całe życieużywaj mądrze swo­jegoswo­jego języ­kajęzy­ka by nie ro­bićby nie ro­bić krzyw­dykrzyw­dy in­nymin­nym na­wetna­wet nieświadomiesłowa są niczym cegłyjed­no pot­ra­fi za­bićpot­ra­fi za­bić al­boza­bić al­bo zro­bićal­bo zro­bić ranęzro­bić ranę na całeranę na całe życieużywaj mądrze swo­jego języ­kaswo­jego języ­ka by nie ro­bićjęzy­ka by nie ro­bić krzyw­dyby nie ro­bić krzyw­dy in­nymkrzyw­dy in­nym na­wetin­nym na­wet nieświadomie

Cza­sem żeby zro­bić porządek, trze­ba naj­pierw zro­bić bałagan. -Ryder
cza­sem-żeby-zro­bić-porządek-trze­ba-naj­pierw-zro­bić-bałagan
Kto się boi zro­bić błąd, ten nig­dy nie będzie ro­bić historii. -Andre Malraux
kto ę-boi-zro­bić-błąd-ten-nig­dy-nie będzie-ro­bić-historii
Naj­gor­sze jest, kiedy wiesz, że możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko, a ona ma prob­lem, by zro­bić dla ciebie cokolwiek.. -Andrea
naj­gor­sze-jest-kiedy-wiesz-że możesz-dla-tej ­dynej-oso­by-zro­bić-wszys­tko-a ona- prob­lem-by zro­bić-dla-ciebie-cokolwiek