Słowa są kanwą, na której oplatamy nasze słowa.


słowa-są-kanwą-na-której-oplatamy-nasze-słowa
aldous huxleysłowakanwąnaktórejoplatamynaszesłowasłowa sąsą kanwąna którejktórej oplatamyoplatamy naszenasze słowasłowa są kanwąna której oplatamyktórej oplatamy naszeoplatamy nasze słowana której oplatamy naszektórej oplatamy nasze słowana której oplatamy nasze słowa

Poloniusz: Cóż czytasz, mości książę? Hamlet: Słowa, słowa, słowa.Cza­sem ob­raz pod­po­wiada nam dźwiękiem na nasze słowa i na nasze ges­ty... a gdzieś pośrod­ku jest myśl, która wy­raża ko­lory duszy...Te dwa słowa, mój przy­jacielu, zmieniły wszystko. Te dwa słowa tchnęły we mnie no­we życie. Zbu­dowały no­we ja. Dwa słowa. Nic więcej, nic mniej.Niektóre słowa uderzają nam tak moc­no do głowy, że be­zus­tannie o nich myśli­my... Zniszczając przez to nasze war­tości, które są pot­rzeb­ne do nasze­go dal­sze­go życia...Słowa palą, więc pa­li się słowa. Nikt o treści po­piołów nie pyta.