słowa-słowa-słowa-są tyl­ko-dźwięka­mi-słowa-są niczym-to znacze­nie-jest wszys­tkim-znacze­nie-słowa-kreuje-rzeczy­wis­tość
alkomateksłowasłowasłowasą tyl­kodźwięka­misą niczymto znacze­niejest wszys­tkimznacze­niekreujerzeczy­wis­tośćrzeczy­wis­tośćnasa my znacze­niesłów słowa są tyl­kosą tyl­ko dźwięka­misłowa są niczymto znacze­nie jest wszys­tkimznacze­nie słowasłowa kreujekreuje rzeczy­wis­tośćrzeczy­wis­tość kreujekreuje nassłowa są tyl­ko dźwięka­miznacze­nie słowa kreujesłowa kreuje rzeczy­wis­tośćrzeczy­wis­tość kreuje nas

Uważamy słowo po­tocznie za cień rzeczy­wis­tości, za jej od­bi­cie. Słuszniej­sze byłoby twier­dze­nie od­wrot­ne: rzeczy­wis­tość jest cieniem słowa. Fi­lozo­fia jest właści­wie fi­lolo­gią, jest głębo­kim, twórczym ba­daniem słowa.Od­krył, że słowa mogą za­bijać. Mogą od­mieniać rzeczy­wis­tość, są więc zbyt niebez­pie­czne, żeby po­wie­rzać je człowieko­wi kochające­mu na­de wszys­tko właśnie słowa.Rzeczy­wis­tość na ogół różni się od te­go, co się o niej mówi, a ty zaw­sze my­liłaś słowa z prawdą.Rzeczy­wis­tość wy­musza rzeczy­wis­tość... Za­tem stwórz swoją własną, nig­dy nie wiesz... dokąd zajdziesz.Naj­prościej żyć włas­nym Ja a o reszcie za­pomi­nać. Wy­dawać się może wszys­tko w porządku a w rzeczy­wis­tości ... A rzeczy­wis­tość jest tyl­ko złudze­niem ... .........................................................................................................................................  Poloniusz: Cóż czytasz, mości książę? Hamlet: Słowa, słowa, słowa.