Słowa to ele­ment mil­cze­nia, które da się powiedzieć.


słowa-to ele­ment-mil­cze­nia-które-da ę-powiedzieć
jeanette wintersonsłowato ele­mentmil­cze­niaktóreda siępowiedziećsłowa to ele­mentto ele­ment mil­cze­niaktóre da sięda się powiedziećsłowa to ele­ment mil­cze­niaktóre da się powiedzieć

cześć to ja ele­ment wszechświata żegnam każde­go dnia po jed­nej cząstce własnej roz­pa­dam się dlaczego tracę to sku­tecznie zabija cześć to ja po­woli gasnący ele­ment wszechświata Przy­pieczęto­waniem mo­wy jest mil­cze­nie, mil­cze­nia zaś - sto­sow­na chwila.Słowa są proste Nie czują Nie tęsknią Nie marzą Nie drżą Na wiet­rze i pod do­tykiem twoich palców. Czym więc są słowa? Słowa są pragnieniem pytaniem niepewnością ub­raną w atrament lub szept. Między mną a tobą A nią A nim. Nieporadne. Ubogie. W pół urwane. Nig­dy nie ta­kie jak trzeba. Prze­cis­kają się przez gardło. Zawracają. Zmieniają zamiar. Dławią. Słowa są zbyt proste. Na szczęście – reszta jest milczeniem. Gdy­by nie mil­cze­nie, nig­dy byśmy się nie zrozumieli Mil­cze­niem można często więcej po­wie­dzieć niż słowa­mi pod wa­run­kiem, że Jeśli ko­goś zra­nisz i żałujesz te­go, nie mil­cz- zmuś się by z nim rozmawiać. Mil­cze­nie, w którym dźwięczą niewy­powie­dziane słowa, dys­tans i chółd nie jest czymś po czym poczu­je się on lepiej