Słowa w zda­nie ułożone cza­sem pędzą jak szalone. Gwałcą myśli, wers ucieka rum­ba, twist, jest dyskoteka.... *** *** *** MP 


słowa-w zda­nie-ułożone-cza­sem-pędzą-jak szalone-gwałcą-myśli-wers-ucieka-rum­ba-twist-jest dyskoteka-mp 
marek1410słowaw zda­nieułożonecza­sempędząjak szalonegwałcąmyśliwersuciekarum­batwistjest dyskotekamp słowa w zda­niew zda­nie ułożoneułożone cza­semcza­sem pędząpędzą jak szalonegwałcą myśliwers uciekaucieka rum­ba*** mp słowa w zda­nie ułożonew zda­nie ułożone cza­semułożone cza­sem pędzącza­sem pędzą jak szalonewers ucieka rum­ba*** *** mp słowa w zda­nie ułożone cza­semw zda­nie ułożone cza­sem pędząułożone cza­sem pędzą jak szalone*** *** *** mp słowa w zda­nie ułożone cza­sem pędząw zda­nie ułożone cza­sem pędzą jak szalone

Chodzi mi o to, aby język giętki Po­wie­dział wszys­tko, co po­myśli głowa: A cza­sem był jak piorun jas­ny, prędki, A cza­sem smut­ny ja­ko pieśń stepowa, A cza­sem ja­ko skar­ga nim­fy miętki, A cza­sem piękny jak aniołów mowa... Aby prze­leciał wszys­tka ducha skrzydłem. Stro­fa być win­na tak­tem, nie wędzidłem.Plot­ka to naj­dot­kliw­sza bron. Cza­sem uzy­wana nies­wiado­mie, cza­sem per­fidnie, cza­sem z zaz­dros­ci, a cza­sem ze wspol­czu­cia. Cza­sem z mi­los­ci, cza­sem z niena­wis­ci. ZAW­SZE jed­nak zabija.CZA­SEM O BY­LE CIEŃ CZŁOWIEK MA ŻAL DO CZŁOWIEKA, A ŻYCIE JAK OSIOŁ UCIEKA.Ucieka­nie od od­po­wie­dzi jest cza­sem gor­sze niż kłamstwo...Cza­sem zda­je mi się, że jestem na twoich us­tach słowem, które ty­siąc ra­zy obracasz, za­nim je wypowiesz... Cza­sem myślę też, że jesteś w moich oczach obrazem, który, kiedy się odwrócę, deszczem czas rozmaże...Człowiek-is­to­ta ze złota Cza­sem wart tyle... Ile ze no­sa gile. *sta­rum sie o bi­leta do Kanady