Słowo polskie zwiastować ma myśli, do których nikt w świecie się jeszcze nie dopracował.


słowo-polskie-zwiastować-myśli-do-których-nikt-w-świecie-ę-jeszcze-nie-dopracował
stanisław brzozowskisłowopolskiezwiastowaćmyślidoktórychniktświeciesięjeszczeniedopracowałsłowo polskiepolskie zwiastowaćzwiastować mama myślido którychktórych niktnikt ww świecieświecie sięsię jeszczejeszcze nienie dopracowałsłowo polskie zwiastowaćpolskie zwiastować mazwiastować ma myślido których niktktórych nikt wnikt w świeciew świecie sięświecie się jeszczesię jeszcze niejeszcze nie dopracowałsłowo polskie zwiastować mapolskie zwiastować ma myślido których nikt wktórych nikt w świecienikt w świecie sięw świecie się jeszczeświecie się jeszcze niesię jeszcze nie dopracowałsłowo polskie zwiastować ma myślido których nikt w świeciektórych nikt w świecie sięnikt w świecie się jeszczew świecie się jeszcze nieświecie się jeszcze nie dopracował

Bo nikt nie spoj­rzy na Ciebie z ta­kim blas­kiem w oku, nikt nie da Ci ty­le ciepła i miłości, nikt nie zro­zumie Cię tak jak ona. Ma­mo, żad­ne słowo nie od­da te­go ile dla mnie znaczysz.Słowo - początek wszys­tkiemu dało. Słowo - jest między nami. Słowo - łączy i dzieli. Słowo - ra­ni, ale i ra­ny leczy. Słowo...? Ty nim jes­teś i ja... ______________________________ Na wielkim świecie nikt łatwiej się nie myli jak głos publiczny; im obszerniejsza widownia, tym złudzenie większe. Zaś w małej wiosce najlepiej wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi; na małej scenie tych tylko wad nie dostrzegą, których nie ma.Od wielu stuleci człowiek zbyt wiele działał, a zbyt mało myślał. W świecie współczesnym, który coraz więcej Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic.Lekarze zapisują lekarstwa, o których niewiele wiedzą, na choroby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nic nie wiedzą.