Słucha­cie mu­zyki, żeby zagłuszyć emoc­je. Ja na­tomiast, aby je wydobyć.


słucha­cie-mu­zyki-żeby-zagłuszyć-emoc­-ja na­tomiast-aby  wydobyć
albblksłucha­ciemu­zykiżebyzagłuszyćemoc­jeja na­tomiastaby je wydobyćsłucha­cie mu­zykiżeby zagłuszyćzagłuszyć emoc­jeżeby zagłuszyć emoc­je

Trze­ba słuchać mu­zyki życia. Większość słucha tyl­ko dysonansów.Pamięć jest to skład, w którym leży przeszłość, a wspomnienie ma miejsce wówczas, gdy się do tego składu schodzi, żeby coś wydobyć.Emoc­je wyz­wa­lają no­we emoc­je i wte­dy trud­niej tra­fić po ro­zum do głowy.Je­den cham zburzy przy­jemną za­bawę, na­tomiast je­den kul­tu­ral­ny człowiek to zbyt mało, żeby pod­nieść po­ziom za­bawy chamów.Chcesz wie­dzieć jak ko­biety pot­ra­fią kochać, świado­mie kar­miąc cię miłością, aby zat­ruć two­je ciało i umysł, tyl­ko po to, aby cię zniszczyć? A następnie, kiedy kończy się na­miętność, wolą odejść? Jed­nocześnie ma­mią cię obiet­ni­cami, ro­biąc z ciebie głup­ka? Niemożli­we? To jeszcze nic.Narcyz to taki facet, który słucha cię tylko wtedy, gdy mówisz o nim.