Słuchaj, Je­zu, słuchaj, Ryf­ka, sie Juden, za ko­ronę cier­niową, za te włosy rude, za to, żeście nadzy, za to, żeśmy winni, obo­jeście um­rzeć powinni.


słuchaj-je­zu-słuchaj-ryf­ka-sie-juden-za-ko­ronę-cier­niową-za te włosy-rude-za-to-żeście-nadzy-za to-żeśmy-winni-obo­ście
władysław broniewskisłuchajje­zusłuchajryf­kasiejudenzako­ronęcier­niowąza te włosyrudetożeścienadzyza tożeśmywinniobo­jeścieum­rzećpowinnisie judenza ko­ronęko­ronę cier­niowąza te włosy rudeżeście nadzyżeśmy winniobo­jeście um­rzećum­rzeć powinniza ko­ronę cier­niowąobo­jeście um­rzeć powinni

Udaj­my się w podróż całod­niową wędrówkę ze słońcem udając szczęście wędruj­my razem pus­ty­nie pok­ry­te piaskiem dżun­gle zarośnięte mias­ta przeludnione opus­toszałe wsie udaj­my się w podróż chwyć mnie za dłoń wyszep­czę cel wyprawy po­wiem ci w sekrecie słuchaj wiem że gdzieś tam na końcu cze­ka na nas skarb uk­ry­ty zręcznie cze­ka na nas Nie słuchaj jej słów Gdy ją tyl­ko spotkasz Uciekaj ile sił w nóg Strzeż się spojrzenia Co ra­jem słod­kim kusi Ono w po­piół zamienia Ona jedyna Pierw czu­le popieści Po czym krzyk­nie Nie słuchaj ludzi,którzy mówią,że świat jest czarny Bo jest i biały Gdy skończy się burza mówią,że szklan­ka się stłukła Bo była słaba Gdy trze­ba było moc­no ją trzymać mówią,że miłości nie ma Bo otar­li się o nieszczęśliwą Gdy obok praw­dzi­wa czekała mówią,ze ludzkość jest mądra Bo ra­tuje mi­liony zag­rożonych żyć Gdy za ro­giem człowiek mal­tre­tuje zwierzę Nie słuchaj,gdy mówią Ci jak masz żyć Nie przeżyją nicze­go za Ciebie Słuchaj cudzego zdania ale nie wyrzekaj się własnego.Słuchaj, nie tyl­ko słysz.Słuchaj dużo mów mało.