Słuchaj siebie, a nie in­nych, bo in­ni kiedyś odejdą, a Ty zos­ta­niesz ze wszys­tkim sam. 17.04.2012 


słuchaj-siebie-a nie in­nych-bo in­-kiedyś-odejdą-a ty zos­­niesz-ze wszys­tkim-sam-17042012 
watchingmefallsłuchajsiebiea nie in­nychbo in­nikiedyśodejdąa ty zos­ta­nieszze wszys­tkimsam17042012 słuchaj siebiebo in­ni kiedyśkiedyś odejdąa ty zos­ta­niesz ze wszys­tkimze wszys­tkim sambo in­ni kiedyś odejdąa ty zos­ta­niesz ze wszys­tkim sam

Nie bój się poez­ji, bo kiedyś i Ty Zos­ta­niesz słuchem dla jej głosu Gdy do­pad­nie Cię miłość poety Nie unik­niesz jej naj­silniej­sze­go ciosu...Ko­piuj mis­trzów, dopóki sam nie zos­ta­niesz mistrzem.Nie bądź mędrcem - głupo­ta jest w cenie. Nie bądź kochli­wy - miłość to cierpienie. Na zim­ne zaw­sze dmuchaj! Aaa...I prze­de wszys­tkim nig­dy mnie nie słuchaj! Wielu pragnęło zos­tać pi­sarza­mi prze­de wszys­tkim dla­tego, że mają ochotę żyć ja­ko pi­sarze. To sta­wianie wszys­tkiego na głowie. Prze­de wszys­tkim się żyje, a do­piero po­tem można ewen­tual­nie oce­nić, czy ma się coś do prze­kaza­nia, ale de­cydu­je o tym sa­mo życie. Za­pis jest owo­cem życia, nie zaś życie – owo­cem zapisu.To czy zos­ta­niesz złama­ny fi­zycznie nie za­leży od Ciebie, ale to czy zos­ta­niesz złama­ny psychicznie już tak.