Słuszna droga idzie po linie, która nie jest rozpięta wysoko, ale tuż nad ziemią. Ludzie, zdaje się, więcej się o nią potykają, niż po niej chodzą.


słuszna-droga-idzie-po-linie-która-nie-jest-rozpię-wysoko-ale-ż-nad-ziemią-ludzie-zdaje-ę-więcej-ę-o-ą-potykają-ż-po-niej-chodzą
franz kafkasłusznadrogaidziepoliniektóraniejestrozpiętawysokoaletużnadziemiąludziezdajesięwięcejsięniąpotykająniżniejchodząsłuszna drogadroga idzieidzie popo liniektóra nienie jestjest rozpiętarozpięta wysokoale tużtuż nadnad ziemiązdaje sięwięcej sięnią potykająniż popo niejniej chodząsłuszna droga idziedroga idzie poidzie po liniektóra nie jestnie jest rozpiętajest rozpięta wysokoale tuż nadtuż nad ziemiąwięcej się oo nią potykająniż po niejpo niej chodząsłuszna droga idzie podroga idzie po liniektóra nie jest rozpiętanie jest rozpięta wysokoale tuż nad ziemiąwięcej się o niąsię o nią potykająniż po niej chodząsłuszna droga idzie po liniektóra nie jest rozpięta wysokowięcej się o nią potykają

Świat to cyrk, gdzie miłość i szczęście chodzą wysoko po mocno napiętej linie i w każdej chwili grozi im śmierć. -Zofia Kucówna
Świat-to-cyrk-gdzie-miłość-i-szczęście-chodzą-wysoko-po-mocno-napiętej-linie-i-w-każdej-chwili-grozi-im-śmierć
Milczenie jest dla słowa jak siatka rozpięta pod tancerzem na linie. -Max Picard
milczenie-jest-dla-słowa-jak-siatka-rozpię-pod-tancerzem-na-linie
Człowiek wol­ny idzie do Nieba tą drogą, która mu się podoba. -MyBigDreams
człowiek-wol­ny-idzie-do nieba-tą drogą-która-mu ę-podoba