Sa­mot­ność jest przy­jem­nością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, co są do niej zmuszeni.


sa­­ność-jest przy­jem­nośą-dla-tych-którzy-jej-pragną-i męką-dla-tych-co są do niej-zmuszeni
władysław tatarkiewiczsa­mot­nośćjest przy­jem­nościądlatychktórzyjejpragnąi mękąco są do niejzmuszenisa­mot­ność jest przy­jem­nościąjest przy­jem­nością dladla tychktórzy jejjej pragnąpragną i mękąi męką dladla tychco są do niej zmuszenisa­mot­ność jest przy­jem­nością dlajest przy­jem­nością dla tychktórzy jej pragnąjej pragną i mękąpragną i męką dlai męką dla tychsa­mot­ność jest przy­jem­nością dla tychktórzy jej pragną i mękąjej pragną i męką dlapragną i męką dla tychktórzy jej pragną i męką dlajej pragną i męką dla tych

Samotność jest przyjemnością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, co są do niej zmuszeni. -Władysław Tatarkiewicz
samotność-jest-przyjemnośą-dla-tych-którzy-jej-pragną-i-męką-dla-tych-co-są-do-niej-zmuszeni
Bóg wysłuchuje tych, którzy błagają o łaskę zapomnienia dla nienawiści, lecz głuchy jest na głos tych, którzy pragną uciec przed miłością. . . -Paulo Coelho
bóg-wysłuchuje-tych-którzy-błagają-o-łaskę-zapomnienia-dla-nienawiś-lecz-głuchy-jest-na-głos-tych-którzy-pragną-uciec-przed-miłośą
Życie jest ko­medią dla tych, którzy pat­rzą, a tra­gedią dla tych, którzy czują. -Jonathan Swift
Życie-jest ko­medią-dla-tych-którzy-pat­rzą-a tra­gedią-dla-tych-którzy-czują
Świat jest komedią dla tych, którzy myślą i tragedią dla tych, którzy czują. -Horace Walpole
Świat-jest-komedią-dla-tych-którzy-myślą-i-tragedią-dla-tych-którzy-czują
Życie jest komedią dla tych, którzy patrzą, a tragedią dla tych, którzy czują. -Jonathan Swift
Życie-jest-komedią-dla-tych-którzy-patrzą-a-tragedią-dla-tych-którzy-czują
Życie by­wa ok­rutne dla tych, którzy kierują się uczu­ciami. Dla tych co myślą jest jedną wielką parodią. -qches
Życie-by­wa-ok­rutne-dla-tych-którzy-kierują ę-uczu­ciami-dla tych-co myślą-jest jedną-wielką-parodią