Sa­mot­ność to nies­pełnione prag­nienie iluzji.


sa­­ność-to nies­pełnione-prag­nienie-iluzji
a » kōbō abe » kobieta z wydmsa­mot­nośćto nies­pełnioneprag­nienieiluzjisa­mot­ność to nies­pełnioneto nies­pełnione prag­nienieprag­nienie iluzjisa­mot­ność to nies­pełnione prag­nienieto nies­pełnione prag­nienie iluzjisa­mot­ność to nies­pełnione prag­nienie iluzji

Naj­bar­dziej śmie­szne prag­nienie to prag­nienie po­doba­nia się wszystkim. -Johann Wolfgang Goethe
naj­bar­dziej-śmie­szne-prag­nienie-to prag­nienie-po­doba­nia ę-wszystkim
Prag­nienie mężczyz­ny zwra­ca się ku ko­biecie, prag­nienie zaś ko­biety rzad­ko zwra­ca się ku cze­muś in­ne­mu niż ku prag­nieniu żywione­mu przez mężczyznę. -Samuel Taylor Coleridge
prag­nienie-mężczyz­ny-zwra­ca ę-ku ko­biecie-prag­nienie-zaś-ko­biety-rzad­ko-zwra­ca ę-ku cze­muś-in­ne­mu-ż-ku prag­nieniu
Sa­mot­ność jest wy­borem, a osa­mot­nienie jest wyrokiem. -Wojciech Kuczok
sa­­ność-jest wy­borem-a osa­­nienie-jest wyrokiem
Miłość to lęk przed sa­mot­nością, a sa­mot­ność to wol­ność od strachu o i bliskich. -Bruno
miłość-to lęk-przed-­­nośą-a ­­ność-to wol­ność-od strachu-o i bliskich