Sa­mot­ność zbyt­nia i brak zajęcia gu­bią młodych ludzi.


sa­­ność-zbyt­nia-i brak-zajęcia-gu­bią-młodych-ludzi
aleksander puszkinsa­mot­nośćzbyt­niai brakzajęciagu­biąmłodychludzisa­mot­ność zbyt­niazbyt­nia i braki brak zajęciazajęcia gu­biągu­bią młodychmłodych ludzisa­mot­ność zbyt­nia i brakzbyt­nia i brak zajęciai brak zajęcia gu­biązajęcia gu­bią młodychgu­bią młodych ludzisa­mot­ność zbyt­nia i brak zajęciazbyt­nia i brak zajęcia gu­biąi brak zajęcia gu­bią młodychzajęcia gu­bią młodych ludzisa­mot­ność zbyt­nia i brak zajęcia gu­biązbyt­nia i brak zajęcia gu­bią młodychi brak zajęcia gu­bią młodych ludzi

Samotność zbytnia i brak zajęcia gubią młodych ludzi.Kiedy dziewczyna wychodzi za mąż zmienia zainteresowanie dziesięciu młodych ludzi na brak zainteresowania jednego.Miłość to lęk przed sa­mot­nością, a sa­mot­ność to wol­ność od strachu o i bliskich.Węże gu­bią swoją skórę dla ra­towa­nia siebie, ludzie gu­bią siebie dla ra­towa­nia skóry. Z cyk­lu po­wieści Pas­ja­mi lu­biła ludzi, którzy to, co ro­bią, ro­bią po mistrzowsku.Sa­mot­ność jest la­tar­nią na ska­lis­tym cyp­lu człowieczeństwa.