Sa­mot­nym jest się wte­dy, gdy ma się czas.


sa­­nym-jest ę-wte­dy-gdy- ę-czas
janusz leon wiśniewskisa­mot­nymjest sięwte­dygdyma sięczassa­mot­nym jest sięjest się wte­dygdy ma sięma się czassa­mot­nym jest się wte­dygdy ma się czas

Dzi­siaj, gdy ty­lu ludzi jest sa­mot­nych, byłoby niewy­baczal­nym egoiz­mem być sa­mot­nym, samotnie.Praw­dzi­wa sa­mot­ność zaczy­na się wte­dy,gdy idąc w tłumie ludzi nie masz się do ko­go uśmiechnąć Nap­rawdę jest się sa­mot­nym bez światła, gdy na­wet cień nam nie towarzyszy.Naj­większym przeg­ra­nym jest się wte­dy, gdy złamie się przyrzecze­nie złożone sa­memu sobie.Z sa­mot­nym może tyl­ko iść czas.Naj­większa sa­mot­ność jest wte­dy, gdy bra­kuje nam siebie.