Sa­ma wiesz, czym jest szczęście. To nie jest coś, co można scho­wać i wyjąć, kiedy ci zno­wu będzie potrzebne.


sa­-wiesz-czym-jest szczęście-to nie jest coś-co można-scho­wać-i wyjąć-kiedy- zno­wu-będzie-potrzebne
margit sandemosa­mawieszczymjest szczęścieto nie jest cośco możnascho­waći wyjąćkiedyci zno­wubędziepotrzebnesa­ma wieszczym jest szczęścieco można scho­waćscho­wać i wyjąćkiedy ci zno­wuci zno­wu będziebędzie potrzebneco można scho­wać i wyjąćkiedy ci zno­wu będzieci zno­wu będzie potrzebnekiedy ci zno­wu będzie potrzebne

Mam ochotę scho­wać się pod kołdrę. Scho­wać się jak wte­dy kiedy byłam małą dziewczynką. Uk­ryć się przed światem, które­go się boję.Jeśli coś jest powszechne, nie oznacza, że to coś jest jednocześnie potrzebne i normalne. Powszechne jest w istocie tylko mniemanie, że jeśli coś jest powszechne, to jest potrzebne i normalne.To, żad­na sztuka, Scho­wać się pod kołdrą i uda­wać trupa. Kiedy wiel­kie są oczekiwania, Na­leży wstać i ruszyć do działania...świt przy­witał mnie krwawo z za­kończyom na os­trzu noża życiem..... Za­ciągając się bru­tal­nym oddechem przy­witałam dzień niemym krzykiem, który od bloków mias­ta od­bja się czer­wo­nym echem..... Kiedy szczęście można naz­wać pechem??? Kiedy córeczka to ''cholera'' ,którą można pot­rakto­wać niżej od zera??? Seg­menty mo­jego życia..... Sta­rym z dziec­kiem współżycia poz­wa­lają mi na ta­ki odlot, że nikt in­ny nie doz­na ta­kiego bycia!!!  Gdy coś wiesz, wiesz, że to wiesz, a gdy nie wiesz, wiesz, że nie wiesz - to właśnie jest wiedza.Pokój to nie jest coś, czego pragniemy, lecz coś, co czynimy, co stwarzamy, coś, czym jesteśmy, i coś, co wokół rozdajemy.