Sa­ma ze swoim żalem, roz­drażnieniem, poczu­ciem skrzywdzenia... czy to już tak zos­ta­nie? czy nic mnie dob­re­go nie czeka? Mam dość tej pus­tki, ni­jakości, nudy..... Chcę żyć!!!! 


sa­-ze swoim-żalem-roz­drażnieniem-poczu­ciem-skrzywdzenia-czy-to już-tak-zos­­nie-czy-nic-mnie-dob­re­go-nie czeka-mam-dość
agnimsa­maze swoimżalemroz­drażnieniempoczu­ciemskrzywdzeniaczyto jużtakzos­ta­nienicmniedob­re­gonie czekamamdośćtej pus­tkini­jakościnudychcężyć sa­ma ze swoimze swoim żalempoczu­ciem skrzywdzeniaskrzywdzenia czyczy to jużto już taktak zos­ta­nieczy nicnic mniemnie dob­re­godob­re­go nie czekamam dośćdość tej pus­tkisa­ma ze swoim żalempoczu­ciem skrzywdzenia czyskrzywdzenia czy to jużczy to już takto już tak zos­ta­nieczy nic mnienic mnie dob­re­gomnie dob­re­go nie czekamam dość tej pus­tki

już nie mam li­nii papilarnej jed­ne­go właści­wego palca już jej we mnie nie roz­poznasz po ge­noty­pie penisa i nie od­po­wiesz so­bie czy chodzi tu o nas czy o mnie jedynie  -danioł
już-nie mam-li­nii-papilarnej-jed­ne­go-właś­wego-palca-już-jej-we mnie-nie roz­poznasz-po-ge­noty­pie-penisa-i-nie od­po­wiesz