sa­me-me­dia-to naj­większa-jed­na-wiel­ka-­nipu­lac­ja-wszechczasów-~pa­weł-rychlica-inspiracja-wie­dza-i obserwacja
rychciksa­meme­diato naj­większajed­nawiel­kama­nipu­lac­jawszechczasów~pa­wełrychlicainspiracjawie­dzai obserwacjasa­me me­diame­dia to naj­większato naj­większa jed­najed­na wiel­kawiel­ka ma­nipu­lac­ja~pa­weł rychlicarychlica inspiracjawie­dza i obserwacjasa­me me­dia to naj­większame­dia to naj­większa jed­nato naj­większa jed­na wiel­kajed­na wiel­ka ma­nipu­lac­ja~pa­weł rychlica inspiracjasa­me me­dia to naj­większa jed­name­dia to naj­większa jed­na wiel­kato naj­większa jed­na wiel­ka ma­nipu­lac­jasa­me me­dia to naj­większa jed­na wiel­kame­dia to naj­większa jed­na wiel­ka ma­nipu­lac­ja

dziśjut­ropo-po­jut­rze-nic ę-nie zmienikon­ty­nuac­ja-sza­rej-rzeczy­wis­toś-~pa­weł-rychlica-inspiracja-włas­na-obserwacja
naj­ważniej­sze-jest to-by w życiu-naj­pierw-poz­nać-­mego-siebie-od środ­ka-to tyl­ko-ułat­wi-ci życie-człowieku-~pa­weł
jes­teśmy-niczym-łow­ca-i ofiara-w jed­nym-sa­mi de­cydu­jemy-o naszym-lo­sie-możli­wość-wy­boru- to naj­większa-wol­ność
złote-myśli-są perłą-ob­chodzącą-przez-dwa-różne-światy-~pa­weł-rychlica-inspiracja-jan-pa­weł-2-ps-nad-tym-trze­ba-po­myść