Sa­me słowa nie będą święte, jeśli choć trochę nie będą święte us­ta, które je głoszą.


sa­me-słowa-nie będą-święte-śli-choć-trochę-nie będą-święte-us­-które- głoszą
mikołaj gogolsa­mesłowanie będąświętejeślichoćtrochęświęteus­taktóreje głosząsa­me słowasłowa nie będąnie będą świętejeśli choćchoć trochętrochę nie będąnie będą święteświęte us­taktóre je głosząsa­me słowa nie będąsłowa nie będą świętejeśli choć trochęchoć trochę nie będątrochę nie będą świętenie będą święte us­tasa­me słowa nie będą świętejeśli choć trochę nie będąchoć trochę nie będą świętetrochę nie będą święte us­tajeśli choć trochę nie będą świętechoć trochę nie będą święte us­ta

Nie można głosić słowa święte­go, nie uświęciw­szy przed­tem choć trochę włas­nej duszy.Wiem, że ba­nany będą in­ne i sprze­daw­cy in­ni, a na ga­zetach będzie in­na da­ta. Lecz one, po­nieważ nie żyją, będą trwać, choć in­ne; ja zaś, po­nieważ żyję, przes­tanę is­tnieć, choć się nie zmienię.Wiem, że banany będą inne i sprzedawcy inni, a na gazetach będzie inna data. Lecz one, ponieważ nie żyją, będą trwać, choć inne; ja zaś, ponieważ żyję, przestanę istnieć, choć się nie zmienię.Kiedy wróci, drzwi będą dla Niego ot­warte. Lecz kiedy wróci pew­ny te­go, że kocha, pew­ny że znów nie odej­dzie i że Je­go słowa będą prze­pełnione po pros­tu miłością - wte­dy do­piero się w nich pojawię.Wy­marzyłam so­bie słowa i sy­tuac­je które za­pew­ne nig­dy nie będą mieć miej­sca... marzyć prze­cie nikt mi nie zabroni.Są westchnienia, uczucia, myśli święte i tkliwe, słowa i czyny szalone, pieszczoty nie wykonane, pomysły na wpół pomyślane, które wiecznie czekają nad jakimś brzegiem, czy i na nie przyjdzie kiedyś pora? Ale nikt nie próbuje wykrzyczeć się, wypłakać, wygadać, zapomina o tym swoim świecie, ogranicza jego rozrost, skazuje go wreszcie na zaumarcie.