Sa­mobójstwo to do­niosły ek­spe­ryment o nieujaw­nionym rezultacie.


sa­mobójstwo-to do­niosły-ek­spe­ryment-o nieujaw­nionym-rezultacie
stefan kisielewskisa­mobójstwoto do­niosłyek­spe­rymento nieujaw­nionymrezultaciesa­mobójstwo to do­niosłyto do­niosły ek­spe­rymentek­spe­ryment o nieujaw­nionymo nieujaw­nionym rezultaciesa­mobójstwo to do­niosły ek­spe­rymentto do­niosły ek­spe­ryment o nieujaw­nionymek­spe­ryment o nieujaw­nionym rezultaciesa­mobójstwo to do­niosły ek­spe­ryment o nieujaw­nionymto do­niosły ek­spe­ryment o nieujaw­nionym rezultaciesa­mobójstwo to do­niosły ek­spe­ryment o nieujaw­nionym rezultacie

Żad­na liczba ek­spe­rymentów nie może do­wieść, że mam rację: je­den ek­spe­ryment może po­kazać, że jej nie mam.Po­pełniając na­tomiast sa­mobójstwo, rzu­camy szy­der­czo nasze życie Pa­nu Bo­gu pod no­gi. Sa­mobójstwo to plu­nięcie Stwórcy w twarz.Najpierw zaszło słońce, potem zaszedł fakt, a w rezultacie, ona.Bóg stworzył kobiety bez poczucia humoru - w rezultacie potrafią one tylko kochać mężczyzn, zamiast śmiać się z nich.Mo­je marze­nia po­pełniły sa­mobójstwo tak jak chęć życia.Po­kora i wstyd po uczy­nionym grzechu da­leko są mil­sze Bo­gu, niż pycha po spełnieniu dob­re­go uczynku.